image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Archiwum aktualności - rok 2016
30.12.2016 Obwieszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Projekt planu - Chlebów

Wniosek - uwagi do projektu planu - Chlebów

Projekt planu - Mszadla

Wniosek - uwagi do projektu planu - Mszadla

Projekt planu - Wola Drzewiecka

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wola Drzewiecka

Projekt planu - Wólka Krosnowska

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wólka Krosnowska

30.12.2016 Internetowa baza zawierająca oferty szkoleń

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła, dzięki wsparciu ze środków unijnych uruchomiła internetową bazę zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Dzięki temu każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb.

Linki:
- rejestracja: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/login
- wyszukiwanie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

29.12.2016 Informacja

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2016 r. (piątek) Kasa Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie będzie czynna do godziny 9.45.

24.11.2016 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVII Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Wystąpienie Członków Zarządu LGD "GNIAZDO".
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipce Reymontowskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lipce Reymontowskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich.
13. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy.
19. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Wolne wnioski i sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

14.11.2016 Bezpłatna mammografia

19.10.2016 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

10.10.2016 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017”

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2016 r.
termin zakończenia konsultacji: 25 października 2016 r.

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
04.10.2016 Bezpłatne konsultacje - Fundusze Europejskie

03.10.2016 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski, Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że ubój świń na użytek własny może być prowadzony przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa. Każdy posiadacz świń 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa musi poinformować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Dodatkowo w obszarach objętych różnymi restrykcjami związanymi z występowaniem ASF świnie poddawane ubojowi muszą zostać poddane przedubojowemu badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii, a mięso pozyskane w wyniku uboju musi zostać poddane badaniu poubojowemu.

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuję, że zgodnie z przepisami prawa zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kategorii 2 lub 1.

Ponadto przypominamy, że hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt grożą kary pieniężne, które wynosić mogą od 3.000 do 11.000 PLN.

16.09.2016 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 Krajowa Izba Kominiarzy przygotowała komunikat do właścicieli i zarządców budynków mający na celu podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.
Komunikat ten zamieszczamy poniżej:

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

12.09.2016 III Lipiecki Bieg Reymontowski

09.09.2016 Ostrzeżenie o nieuczciwych firmach pobierających opłaty za rejestrację działalności gospodarczej

08.09.2016 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XV Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 14 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipce Reymontowskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2016-2020".
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipce Reymontowskie odnośnie jego bezczynności.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipce Reymontowskie odnośnie jego bezczynności.
14. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I-sze półrocze 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne wnioski i sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

26.08.2016 Bezpłatne wesołe miasteczko

22.08.2016 Turniej wsi

17.08.2016 Kolory Polski 2016

Kliknij aby powiększyć

01.08.2016 Oferta pracy dla kierowcy

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Gminy Lipce Reymontowskie poszukuje kierowcy z prawem jazdy kat. D.
Bliższe informacje zawiera poniższy załącznik:

Oferta pracy dla kierowcy kat. D

26.07.2016 Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Lipcach Reymontowskich

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta 17, 96-127 Lipce Reymontowskie.
Bliższe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Lipcach Reymontowskich

22.07.2016 Międzynarodowe Targi Inwestycyjne Expo Real

Urząd Marszałkowski w Łodzi informuje przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego działających w sektorze nieruchomości i inwestycji o możliwości udziału w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Expo Real w Monachium - w ramach projektu "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizacją i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych".
Bliższe informacje zawiera poniższy załącznik:

Międzynarodowe Targi Inwestycyjne Expo Real

12.07.2016 Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja o zniesieniu odstępstwa od konieczności rejestracji w BP ARiMR stad utrzymujących jedną świnię

Informacja o ciągłym zagrożeniu występowania afrykańskiego pomoru świń ASF

11.07.2016 Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie lub bezpośrednio do Sołtysa wsi w terminie do 30 września 2016 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Gmina Lipce Reymontowskie ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie zgłoszenia.

Druk zgłoszenia dostępny jest do pobrania poniżej. W przypadku nie złożenia zgłoszenia Wójt Gminy Lipce Reymontowskie będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Jednocześnie informujemy, że w razie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych - podstawa prawna: art. 6 ust. 1, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego do ewidencji gminnej

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego do ewidencji gminnej

11.07.2016 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach 01.08 – 04.08.2016 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

01.08.2016 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
02.08.2016 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
03.08.2016 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
04.08.2016 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
- gruz,
- kamienie,
- odzież,
- lekarstwa,
- szkło luzem,
- materiały budowlane np. cegła,
- opakowania po farbach, olejach itp.,
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

11.07.2016 Pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

W związku z częstymi przypadkami nielegalnej eksploatacji kopalin informujemy, że jest możliwe wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów na własne potrzeby, pod warunkiem postępowania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Bliższe informacje na ten temat zawiera zamieszczone poniżej pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach:

Pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

01.07.2016 CEWOKAN - zmiana siedziby firmy

Informujemy, że dnia 21.06.2016 r. uległa zmianie siedziba firmy CEWOKAN Sp. z o.o.
Aktualny adres firmy jest nastepujący:

CEWOKAN Sp. z o.o.
ul. Sochaczewska 52
99-400 Łowicz

Adres do korespondencji pozostaje bez zmian:

ul. Katarzynów 17
99-400 Łowicz

28.06.2016 Obwieszczenie o wystąpieniu na terenie gminy choroby zakaźnej - zgnilca amerykańskiego pszczół

Na podstawie § 6 rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach, z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu skierniewickiego Wójt Gminy Lipce Reymontowskie podaje do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu na terenie gminy choroby zakaźnej - zgnilca amerykańskiego pszczół.

Pełną treść obwieszczenia zamieszczamy w poniższym załączniku:

Obwieszczenie o wystąpieniu choroby zakaźnej pszczół

24.06.2016 Informacja dotycząca prognozowanych upałów

Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (23-26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). W weekend (25/26 czerwca) można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo-zachodniej części kraju.

Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne dotyczące bezpiecznego zachowania podczas występowania upałów, burz i nawałnic:

Bezpieczne zachowania podczas upałów

Bezpieczne zachowania podczas burz i nawałnic

16.06.2016 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, 16.06.2016 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwały Nr XI/75/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w granicach w/w planu.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 20 lipca 2016 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
Jerzy Czerwiński

14.06.2016 XIX Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

06.06.2016 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Koncepcji Rozwoju Turystyki w Gminie Lipce Reymontowskie do 2020 roku".
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 wraz z wieloletnią prognoza długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2016-2025.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

02.06.2016 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, 02.06.2016 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), realizując uchwałę Nr XV/119/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w godzinach pracy Urzędu, gdzie zapoznać się można z niezbędną dokumentacją sprawy. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej bip.lipcereymontowskie.nv.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w sali widowiskowej o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
- bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie,
- w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl, opatrzone podpisem lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 15 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
Jerzy Czerwiński

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

20.05.2016 Rajd Rowerowy

20.05.2016 Pierwszy Lipiecki Bieg Papieski

12.05.2016 Pismo Wicewojewody Łódzkiego

Poniżej zamieszczamy pismo Wicewojewody Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie możliwości jakie dają obowiązujące przepisy prawa w zakresie szacowania i wynagradania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz zezwalają na przeprowadzenie w ściśle określonych warunkach, odstrzałów redukcyjnych dzikiej zwierzyny.

Pismo Wicewojewody Łódzkiego

10.05.2016 Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Informujemy, że w dniach 12-15 maja br. odbędą się na terenie województwa Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Bliższe informacje pod adresem:

http://www.rpo.lodzkie.pl/wynik-wyszukiwania/item/892-zapraszamy-na-dni-otwarte-funduszy-europejskich

10.05.2016 X Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

09.05.2016 Głosowanie na PODWÓRKO NIVEA w Woli Drzewieckiej

5 maja br ruszyło głosowanie na podwórko NIVEA.

Gmina Lipce Reymontowskie zgłosiła do lokalizacji Wolę Drzewiecką.

Będzie to rodzinne miejsce zabaw dla całej gminy.

Głosować można w I turze codziennie od 5 maja do 2 czerwca na stronie:

www.nivea.pl/podworko2016

Każdy głos ma znaczenie!

28.04.2016 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie obsługi gastronomicznej/catering, obsługa placu zabaw dla dzieci podczas XIX Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej "Dzień Reymonta" 18.06.2016 r.

21.04.2016 Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

  • 27 kwietnia 2016 r. godz. 8:00 - 14:00
    - Drzewce, Wola Drzewiecka

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Informacje o w/w przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

12.04.2016 Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

11.04.2016 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2016 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2016 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.
Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 99% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w terminie do 30.04.2016 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.
Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.lipcereymontowskie.pl.

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

05.04.2016 Zaproszenie na Dzień Otwarty w Gimnazjum

31.03.2016 Informacja na temat Programu 500+

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 roku:

  • w wersji papierowej - druki wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, na stronie www.mpips.gov.pl oraz w plikach do pobrania poniżej;
     
  • w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (większa rodzina)
Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (mniejsza rodzina)
Załącznik nr 2 Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody
     podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- pdf edytowalny

Załącznik nr 3 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów
     o zryczałtowanym podatku dochodowym
- pdf edytowalny

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
     
- pdf edytowalny

30.03.2016 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

24.03.2016 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XII Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach R. na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2016".
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2022".
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie".
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy odnośnie jego bezczynności.
16. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2015 roku w gminie Lipce Reymontowskie.
17. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w gminie Lipce Reymontowskie.
18. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
19. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2015 rok.
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Wolne wnioski i sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

23.03.2016 Przekaż 1% podatku na szkołę w Mszadli

23.03.2016 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

15.03.2016 Wymarznięcia upraw polowych w okresie zimowym 2015/2016

Informujemy, że Wojewoda Łódzki wydał komunikat dotyczący ujemnych skutków przezimowania - wymarznięć upraw polowych w okresie zimowym 2015/2016 r. w województwie łódzkim. Ze względu na informację o stratach części upraw ozimych zachodzi w niektórych gospodarstwach konieczność ponownego przesiania niektórych zasiewów.

W związku z tym rolnicy, którzy stwierdzili całkowite lub częściowe wymarznięcia w uprawach i będą dokonywać przesiewów tych upraw, mogą zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy (pokój nr 3), w celu oszacowania poniesionych strat w gospodarstwach.

14.03.2016 Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie
na lata 2015-2022"

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że został opracowany projekt "Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2022".
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 22 marca 2016 roku. Uwagi można zgłaszać na adres mailowy: sekretariat@lipcereymontowskie.pl podając w tytule "Uwagi do strategii" lub bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński
Do pobrania:
Strategia rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2022 - projekt

11.03.2016 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku , w zakresie upowszechniania kultury i sportu wśród mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dziedzinie piłki nożnej

Do realizacji zadania wybrała:

Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce

11.03.2016 Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych

Operatorzy (właściciele) urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, zobowiązani są do sporządzania i prowadzenia dokumentacji w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Obowiązek ten dotyczy również urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg lub urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg. Prowadzenie dokumentacji (kart) wynika z art. 14 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

W celu utworzenia Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy wypełnić formularz rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Operatorów (dostępny na stronie wyspecjalizowanej jednostki - https://dbcro.ichp.pl) tj. Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie.

Rejestracji urządzeń chłodniczych należy dokonać do 14 marca 2016 r. Po tym terminie kontrolerzy będą mogli nakładać kary za brak karty urządzenia - od 600 zł do 3 tys. zł.

Sposób prowadzenia CRO oraz gromadzenia i udostępniania danych Rejestru określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 56).

Centralny Rejestr Operatorów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i umożliwia automatyczne gromadzenie danych zawartych w Kartach Urządzeń oraz w Kartach Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

29.02.2016 Przekaż 1% podatku na szkołę w Drzewcach

29.02.2016 Przekaż 1% podatku na OSP Wola Drzewiecka

24.02.2016 Zaproszenie na Dzień Kobiet

24.02.2016 Zapraszenie do udziału bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami". Tym razem spotkanie dotyczyć będzie funduszy dla przedsiębiorstw na rozwój.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 marca 2016 r. w Skierniewicach.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Informacja o spotkaniu - plakat
Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

22.02.2016 Podręcznik instruktażowy dotyczący programu "Rodzina 500 plus"

Zamieszczamy poniżej do pobrania podręcznik instruktażowy dotyczący programu "Rodzina 500 plus" przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest jest to pierwsza wersja podręcznika - podręcznik będzie wzbogacany jeszcze o dodatkowe treści.

Podręcznik Rodzina 500 plus

19.02.2016 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

WÓJT GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr VIII/60/15 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:
Konkurs na realizację zadań publicznych
Załącznik nr 1 - wzór oferty

19.02.2016 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2016-02-19

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 4 marca 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

17.02.2016 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

01.02.2016 Adoptuj psa

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje mieszkańców o możliwości adopcji psów aktualnie przebywających w schronisku. Każdy nowy właściciel psa otrzyma jednorazową rekompensatę kosztów utrzymania psa w wysokości 1.000 zł. Jedna rodzina może adoptować maksymalnie 2 psy. Fotografie psów znajdują się na stronie www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Adoptuj zwierzaka.

Osoba, która zdecyduje się na adopcję psa, zawiera z Gminą Lipce Reymontowskie umowę o adopcję psa, a następnie osobiście odbiera psa ze schroniska w Wojtyszkach. Transport psa ze schroniska zapewnia Urząd Gminy własnym środkiem transportu.

Telefon do Urzędu Gminy: 46 831 61 66

Zachęcamy do adopcji.

28.01.2016 Plebiscyt - Człowiek Roku 2015 Powiatu Skierniewickiego

Głosować można na trzy sposoby:

  • pomocą SMS Premium - do 12.02.2016 do godz. 23.59.59, 1 SMS to 10 głosów oddanych na wybranego kandydata.
  • Za pomocą strony www.dzienniklodzki.pl - do 29.01.2016 do godz.16.00, 1 klik to jeden głos oddany na wybranego kandydata. Dziennie można oddać 3 głosy na wybranego kandydata.
  • Za pomocą aplikacji Facebook - do 12.02.2016 do godz.16.00. 1 klik to 3 głosy na wybranego kandydata. Dziennie można oddać jeden klik na wybranego kandydata.
Więcej szczegółów na stronie:
www.dzienniklodzki.pl/plebiscyt/czlowiek-roku-2015-powiatu-skierniewickiego,32235,t,id.html

28.01.2016 Zapraszenie do udziału bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu "Środa z Funduszami". Tym razem spotkanie dotyczyć będzie funduszy dla organizacji pozarządowych.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. w Kutnie.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Informacje o spotkaniu
Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

08.01.2016 Spotkanie dotyczące wykonania projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Lipce Reymontowskie, 2016-01-08

Mieszkańcy wsi Lipce Reymontowskie

Informuje, że w dniu 12 stycznia br. (wtorek) o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich odbędzie się spotkanie dotyczące wykonania projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Cichej, Lipowej oraz w części ul. Wiosennej i Golki. W spotkaniu będzie uczestniczył projektant.

Na spotkanie zapraszam wszystkich właścicieli posiadających nieruchomości położone przy ww. ulicach.

Z uwagi na ważność tematu proszę o niezawodne przybycie.

Wójt Gminy

Jerzy Czerwiński

 
08.01.2016 Zaproszenie na bal karnawałowy


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 14:01