image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


DANE OSOBOWE

INFORMACJA O WARUNKACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:

Tożsamość i dane Administratora:

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, reprezentowana przez Wójta Gminy

Adres: ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
Tel./Fax: 46 831 61 97
Adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Gmina Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
Adres e-mail: iod@lipcereymontowskie.pl

Cele przetwarzania i podstawa przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Państwa prawa:
Macie Państwo prawo zażądać od administratora danych:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli odbywało się ono w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO
  • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zależności od podstawy przetwarzania podanie przez Państwa danych może być obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, być obowiązkowe lub dobrowolne. Szczegółowych informacji będą udzielać Państwu odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zadania, w związku z którym przetwarzają Państwa dane osobowe.


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022 17:30