image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Przetargi
14.12.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lipce Reymontowskie

Informacja o wyborze oferty 2021-12-31

Informacja o złożonych ofertach 2021-12-23

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-12-23

Odpowiedź na zapytanie wykonawców 2021-12-20
Specyfikacja Warunków Zamówienia – tekst ujednolicony
Załącznik nr 7 – wzór umowy – zmieniony

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 – zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 – wykaz usług
Załącznik nr 6 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
Załącznik nr 7 – wzór umowy
Załącznik nr 8 – wykaz nieruchomości zamieszkałych i liczby zamieszkałych na nich mieszkańców
Załącznik nr 9 – wykaz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe
Załącznik nr 10 – uchwała Nr XVI/109/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie
Załącznik nr 11 – uchwała Nr XVI/110/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Załącznik nr 12 – Link do postępowania oraz ID postępowania

30.11.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lipce Reymontowskie

Informacja o unieważnieniu postępowania 2021-12-13

Informacja o złożonych ofertach 2021-12-09

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-12-09

Odpowiedź na zapytanie wykonawców 2021-12-06
Specyfikacja Warunków Zamówienia – tekst ujednolicony
Załącznik nr 7 – wzór umowy – zmieniony

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 – zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 – wykaz usług
Załącznik nr 6 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
Załącznik nr 7 – wzór umowy
Załącznik nr 8 – wykaz nieruchomości zamieszkałych i liczby zamieszkałych na nich mieszkańców
Załącznik nr 9 – wykaz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe
Załącznik nr 10 – uchwała Nr XVI/109/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie
Załącznik nr 11 – uchwała Nr XVI/110/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Załącznik nr 12 – Link do postępowania oraz ID postępowania

25.11.2021 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Drzewieckiej stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

Informacja o wyniku przetargu 2021-12-29

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2004 Nr 207 poz. 2108), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Drzewieckiej, stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Drzewieckiej stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

10.11.2021 Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie 2021/2022
16.09.2021 Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Informacja o wyborze oferty 2021-10-04

Informacja o złożonych ofertach 2021-09-27

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw
Załącznik nr 6 – Projekt umowy
Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 – Link do postępowania oraz ID postępowania

05.08.2021 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie

Informacja o wyborze oferty 2021-09-14

Informacja o złożonych ofertach 2021-08-20

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-08-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Załącznik nr 8 – Projekt budowlano–wykonawczy
Załącznik nr 1 do projektu – projekty zagospodarowania terenu
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót
Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 11 – Link do postępowania oraz ID postępowania

04.08.2021 Budowa trybun sportowych

Informacja o wyborze oferty 2021-08-31

Informacja o złożonych ofertach 2021-08-19

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-08-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót
Załącznik nr 10 – link do postępowania oraz ID postepowania

27.07.2021 Nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Mszadla

Informacja o wyborze oferty 2021-08-18

Informacja o złożonych ofertach 2021-08-11

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany
Załącznik nr 9 – Specyfikacje techniczne
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót
Załącznik nr 11 – link do postępowania oraz ID postepowania

19.07.2021 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie

Informacja o unieważnieniu postępowania 2021-08-05

Informacja o złożonych ofertach 2021-08-03

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-08-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Załącznik nr 8 – Projekt budowlano–wykonawczy
Załącznik nr 1 do projektu – projekty zagospodarowania terenu
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót
Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 11 – Link do postępowania oraz ID postępowania

12.07.2021 Budowa trybun sportowych

Informacja o unieważnieniu postępowania 2021-08-04

Informacja o złożonych ofertach 2021-07-28

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-07-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót
Załącznik nr 10 – link do postępowania oraz ID postepowania

12.07.2021 Nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Mszadla

Informacja o unieważnieniu postępowania 2021-07-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany
Załącznik nr 9 – Specyfikacje techniczne
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót
Załącznik nr 11 – link do postępowania oraz ID postepowania

28.06.2021 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 124054E w miejscowości Wólka Krosnowska

Informacja o wyborze oferty 2021-07-26

Informacja o złożonych ofertach 2021-07-14

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-07-14

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach 2021-07-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany
Załącznik nr 9 – Specyfikacje techniczne
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót
Załącznik nr 11 – link do postępowania oraz ID postepowania


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2022 10:37