image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Przetargi
16.10.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2019/2020

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2019/2020.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

25.09.2019 Informacja z otwarcia ofert na budowę i przebudowę drogi gminnej nr 115203E ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich

Informacja z otwarcia ofert na budowę i przebudowę drogi gminnej nr 115203E ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich

09.09.2019 Przetarg nieograniczony na budowę i przebudowę drogi gminnej nr 115203E ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach


Uwaga!
Nastąpiła zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści załącznika nr 8:

Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona
Załącznik nr 8 – Projekt umowy – zmieniony


Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę i przebudowę drogi gminnej nr 115203E ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 7 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 8 – Projekt umowy
Załącznik nr 9 – Kosztorys ofertowy na przebudowę
Załącznik nr 10 – Kosztorys ofertowy na budowę
Załącznik nr 11 – Projekt budowlany na przebudowę
Załącznik nr 12 – Projekt budowlany na budowę
Załącznik nr 13 – Szczegółowa specyfikacja techniczna na przebudowę
Załącznik nr 14 – Szczegółowa specyfikacja techniczna na budowę
Załącznik nr 15 – Przedmiar robót na przebudowę
Załącznik nr 16 – Przedmiar robót na budowę

05.09.2019 Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Leśnej

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Leśnej poprzez utwardzenie pobocza od granicy lasu do ulicy Lipowej w miejscowości Lipce Reymontowskie – strona lewa

20.08.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Leśnej

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Leśnej poprzez utwardzenie pobocza od granicy lasu do ulicy Lipowej w miejscowości Lipce Reymontowskie – strona lewa.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 7 - Projekt umowy
Załącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 9 - Projekt budowlany
Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

06.03.2019 Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipce Reymontowskie ulicy Targowej

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipce Reymontowskie ulicy Targowej

18.02.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipce Reymontowskie ulicy Targowej

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipce Reymontowskie ulicy Targowej.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych
Załącznik nr 8 - Projekt umowy
Załącznik nr 9 - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 10 - Projekt budowlany
Załącznik nr 11 - Szczegółowa specyfikacja techniczna
Załącznik nr 12 - Przedmiar robót

12.02.2019 Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipce Reymontowskie ulicy Targowej

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipce Reymontowskie ulicy Targowej

22.01.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipce Reymontowskie ulicy Targowej

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipce Reymontowskie ulicy Targowej.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych
Załącznik nr 8 - Projekt umowy
Załącznik nr 9 - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 10 - Projekt budowlany
Załącznik nr 11 - Szczegółowa specyfikacja techniczna
Załącznik nr 12 - Przedmiar robót

02.11.2018 Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2018/2019

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2018/2019

25.10.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2018/2019

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2018/2019.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

30.08.2018 Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

21.08.2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw

20.08.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości niniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w przyłączami i sieci wodociągowej w ulicach Cichej, Lipowej, Boryny i Golki w Lipcach Reymontowskich” w ramach „Kompleksowego uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III”.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp
Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 7 - wykaz osób
Załącznik nr 8 - wzór umowy
Załącznik nr 9 - projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu, informacja BIOZ, oświadczenia, decyzje, uzgodnienia - tom I
Załącznik nr 10 - projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami - tom II
Załącznik nr 11 - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - tom III
Załącznik nr 12 - dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
Załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - sieć wodociągowa wraz z przyłączami
Załącznik nr 14 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami
Załącznik nr 15 - przedmiar robót

10.08.2018 Informacja z otwarcia ofert na roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert na roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w ulicach Cichej, Lipowej, Boryny i Golki w Lipcach Reymontowskich” w ramach „Kompleksowego uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III”

16.07.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Uwaga!
Nastąpiła kolejna zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmianie SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie 2


Uwaga!
Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz załączników nr 1 i 8:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - po zmianie
Załącznik nr 8 - wzór umowy - po zmianie


Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości niniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w przyłączami i sieci wodociągowej w ulicach Cichej, Lipowej, Boryny i Golki w Lipcach Reymontowskich” w ramach „Kompleksowego uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III”.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp
Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 7 - wykaz osób
Załącznik nr 8 - wzór umowy
Załącznik nr 9 - projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu, informacja BIOZ, oświadczenia, decyzje, uzgodnienia - tom I
Załącznik nr 10 - projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami - tom II
Załącznik nr 11 - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - tom III
Załącznik nr 12 - dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
Załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - sieć wodociągowa wraz z przyłączami
Załącznik nr 14 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami
Załącznik nr 15 - przedmiar robót

07.06.2018 VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1, 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

17.04.2018 Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Targowej w miejscowości Lipce Reymontowskie

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Targowej w miejscowości Lipce Reymontowskie

10.04.2018 Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej nr 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia

29.03.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Targowej w miejscowości Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Targowej w miejscowości Lipce Reymontowskie.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych
Załącznik nr 8 - Projekt umowy
Załącznik nr 9 - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 10 - Projekt budowlany
Załącznik nr 11 - Szczegółowa specyfikacja techniczna
Załącznik nr 12 - Przedmiar robót

21.03.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach 2018-04-04


Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmiana treści SIWZ

Uwaga!
Nastąpiła zmiana treści Załącznika nr 10 i Załącznika nr 14 - prosimy pobrać je ponownie:

Załącznik nr 10 - Kosztorys ofertowy koszty kwalifikowalne - ZMIENIONY
Załącznik nr 14 - Przedmiar robót koszty kwalifikowalne - ZMIENIONY


Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 7 - Wykaz sprzętu
Załącznik nr 8 - Wykaz osób skierowanych
Załącznik nr 9 - Projekt umowy
Załącznik nr 10 - Kosztorys ofertowy koszty kwalifikowalne
Załącznik nr 11 - Kosztorys ofertowy koszty niekwalifikowalne
Załącznik nr 12 - Projekt budowlany
Załącznik nr 13 - Szczegółowa specyfikacja techniczna
Załącznik nr 14 - Przedmiar robót koszty kwalifikowalne
Załącznik nr 15 - Przedmiar robót koszty niekwalifikowalne
Załącznik nr 16 - Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik nr 17 - Opinia geotechniczna

08.02.2018 Informacja z otwarcia ofert na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Informacja z otwarcia ofert na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

23.01.2018 Zmiana do przetargu nieograniczonego na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Pytania, odpowiedzi, zmiana SIWZ i terminu składania ofert

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane

Uwaga!
Nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zmiana treści Załącznika nr 8 - prosimy pobrać je ponownie:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZMIENIONA
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ
Załącznik nr 2a - elektroniczna wersja formularza JEDZ w formacie xml
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - wykaz osób
Załącznik nr 7 - oświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 8 - wzór umowy - ZMIENIONY
Załącznik nr 9 - program funkcjonalno-użytkowy

11.01.2018 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

05.01.2018 Informacja z otwarcia ofert na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

Informacja z otwarcia ofert na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

02.01.2018 Przetarg nieograniczony na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ
Załącznik nr 2a - elektroniczna wersja formularza JEDZ w formacie xml
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - wykaz osób
Załącznik nr 7 - oświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 8 - wzór umowy
Załącznik nr 9 - program funkcjonalno-użytkowy

12.12.2017 Przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

14.11.2017 Przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

19.10.2017 Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2017/2018

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2017/2018

17.10.2017 Przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

11.10.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2017/2018

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2017/2018.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

10.08.2017 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

25.05.2017 Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia

09.05.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

08.05.2017 Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia w miejscowości Wola Drzewiecka

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia w miejscowości Wola Drzewiecka

11.04.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia w miejscowości Wola Drzewiecka

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia w miejscowości Wola Drzewiecka.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

16.03.2017 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

24.02.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

06.12.2016 Informacja z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Informacja z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

22.11.2016 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Uwaga! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz zmiana treści załączników nr 3 i nr 9:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 3 zmieniony
Załącznik nr 9 zmieniony

08.11.2016 Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2016/2017

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2016/2017

28.10.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2016/2017

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2016/2017.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

18.10.2016 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

18.07.2016 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

12.05.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

04.04.2016 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ulicy Wiosennej w miejscowości Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ulicy Wiosennej w miejscowości Lipce Reymontowskie.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2019 10:39