image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Struktura stanowisk Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Wójt Gminy

mgr Marek Sałek

Nasz adres:

ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
tel. 46 831 61 97, 46 831 61 66
fax. 46 831 62 68


 STANOWISKO  IMIĘ I NAZWISKO  ZAKRES OBOWIĄZKÓW   TELEFON
Wójt Gminy  mgr Marek Sałek     46 831 61 97
Sekretarz Gminy
Z-ca Kierownika USC
 mgr Jolanta Bartosik - kierownik administracyjny Urzędu   46 831 61 97
Skarbnik Gminy  mgr inż. Joanna Karpowiak - gospodarka finansowa Gminy   46 831 61 66
Podinspektor  Halina Wieszczy - rejestracja stanu cywilnego
- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- obrona cywilna
  46 831 61 66
Referat Finansowy  Anna Cieślak - naliczanie płac
- rozliczenia ZUS
- podatek dochodowy od
  wynagrodzeń i prac zleconych
- podatek akcyzowy
  46 831 61 66
 mgr Piotr Świercz - wymiar i księgowość podatków 
  i opłat lokalnych
 mgr Natalia Murgrabia - obsługa kasowa
- podatek VAT
- podatek od środków
  transportowych
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw Organizacyjnych
i Obywatelskich 
 mgr Bożena Sarniak - obsługa Rady Gminy
- współdziałanie i współpraca
  z organizacjami pozarządowymi
  46 831 61 66
 Renata Szychowska - ewidencja działalności
  gospodarczej
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż
  i podawanie napojów alkoholowych
- ochrona p. poż.
- sprawy organizacyjne 
  i kancelaryjno -  techniczne
  46 831 61 66
 Sylwia Maj - obsługa sekretariatu   46 831 61 97
Referat Rozwoju Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej  mgr Katarzyna Choińska
 
- Kierownik Referatu
- planowanie przestrzenne
- pozyskiwanie środków
  pomocowych na realizację
  inwestycji
- zamówienia publiczne
- realizacja inwestycji
  46 831 61 66
 mgr inż. Irmina Wójt - gospodarowanie nieruchomościami
  i mieniem komunalnym gminy
- podział i scalanie gruntów
- ochrona gruntów rolnych i leśnych
- rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo
- gospodarka ściekowa
- nadawanie numerów porządkowych
  nieruchomości
- ochrona zabytków
- zamówienia publiczne do 30.000 €
 mgr Sylwia Bednarek - drogownictwo i ruch drogowy
- utrzymanie porządku i czystości na
  terenie gminy
- gospodarka odpadami
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- decyzje środowiskowe
- opłaty za gospodarcze korzystanie
  ze środowiska
 inż. Leszek Kłąb - zarządzanie mieniem komunalnym
  w zakresie lokali i budynków
  mieszkalnych oraz lokalami
  użytkowymi
- wycinka drzew lub zakrzewień
- ochrona zwierząt
- promocja gminy
- obsługa informatyczna Urzędu
  Gminy

Jednostki organizacyjne Gminy Lipce Reymontowskie:

 JEDNOSTKA  IMIĘ I NAZWISKO  ZAKRES OBOWIĄZKÓW   TELEFON
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  mgr Alicja Czajka - Kierownik - kierowanie pracą GOPS   46 831 61 83
 mgr Urszula Zając - księgowa
 Teresa Budzik - starszy pracownik socjalny
  Lidia Kostrzewa - specjalista pracy z rodziną
 mgr Iwona Nowak - specjalista pracy z rodziną
 mgr Katarzyna Marat - pracownik socjalny
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  mgr Edyta Pintara
 - p. o. Dyrektora
- kierowanie pracą GOKSiR   46 831 61 79
 Ewelina Klimczyk - młodszy
 Instruktor pracy kulturalno-
 oświatowej
- organizacja zajęć, konkursów,
  plenerów i wystaw plastycznych
 mgr Sławomir Supera  
 - Instruktor ds. rekreacji 
 i sportu
- organizacja zajęć, turniejów,
  konkursów i imprez rekreacyjno -
  sportowych
 mgr Edyta Pintara 
 - Bibliotekarz
- prowadzenie biblioteki   46 831 62 41
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty  mgr inż. Ilona Pietrowska
 - Dyrektor
- obsługa ekonomiczno -
  administracyjna szkół  i przedszkoli
  46 831 61 24
 mgr Karolina Sławińska
 - Księgowa

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021 13:58