image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Towarzystwo Przyjaciół Lipiec Reymontowskich

Towarzystwo Przyjaciół Lipiec Reymontowskich działa od 6 września 1983r.

Wyciąg ze statutu Towarzystwa Przyjaciół Lipiec Reymontowskich 

I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

§1

Towarzystwo Przyjaciół Lipiec Reymontowskich, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolną organizacją zrzeszającą osoby fizyczne i prawne.

§2

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa są Lipce Reymontowskie.

§3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

II. Cele i zadania działania Towarzystwa.

§4

Celami działania Towarzystwa są:
1. Współudział w realizowaniu zadań z zakresu rozwoju społeczno - kulturalnego Lipiec
    Reymontowskich.
2. Ochrona tradycji kulturowych Lipiec Reymontowskich i terenów etnicznie związanych.
3. Udział w wytyczaniu kierunków rozwoju gminy lipieckiej.
4. Wyzwalanie inicjatyw społecznych w celu rozwoju społeczno -kulturalnego Lipiec Reymontowskich.
5. Popieranie inicjatyw zmierzających do upowszechniania kultury Lipiec Reymontowskich.
6. Popularyzowanie tradycji kultury ludowej Lipiec Reymontowskich w kraju i zagranicą.
7. Nawiązywanie kontaktów z towarzystwami o podobnym profilu działalności.
8. Wspieranie samorządowych inicjatyw społeczno - gospodarczych rozwoju wsi i gminy Lipce
    Reymontowskie.

§5

Wymienione cele Towarzystwo realizuje w szczególności przez:
1. Organizowanie sesji popularnonaukowych.
2. Opracowywanie i publikowanie materiałów oraz wydawnictw związanych z przeszłością, folklorem
    i współczesnością Lipiec Reymontowskich i regionu.
3. Wspieranie działalności Muzeum im. Wł. St. Reymonta oraz wspieranie działalności Gminnego
    Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
4. Współudział w organizowaniu imprez związanych z tradycją Lipiec Reymontowskich i regionu.

III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

§6

Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna lub członek wspierający, który akceptuje oraz wspiera cele i zadania Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

§7

Członek Towarzystwa na prawo brać udział w realizacji oraz inspirować dyspozycje § 4 i § 5 Statutu oraz wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa z wyjątkiem osób prawnych, które nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§8

Członek Towarzystwa jest zobowiązany współuczestniczyć w realizacji założeń merytorycznych Towarzystwa, stosować się do poszanowań Statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz regularnie opłacać składkę członkowską.

§9

Członek Towarzystwa może wykonywać swoje członkostwo korespondencyjne.

§10

Członkostwo Towarzystwa wygasa, gdy członek:
1. nie wypełnia podjętych wobec Towarzystwa zobowiązań,
2. nie bierze czynnego udziału w pracach Towarzystwa,
3. nie uiścił składek Towarzystwa w ciągu roku,
4. złożył rezygnację na piśmie,
5. zmarł.

§11

Zarząd Towarzystwa może na podstawie uchwały własnej lub decyzji Sądu Koleżeńskiego wykluczyć członka, gdy członek:
1. naruszył postanowienie Statutu,
2. dopuścił się czynu nieetycznego lub sprzecznego z prawem lub naruszył autorytet Towarzystwa,
3. działał na szkodę Towarzystwa.

§12

Osoba prawna może wystąpić z Towarzystwa, jeżeli zgłosi rezygnację na piśmie na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego oraz po wywiązaniu się z podjętych zobowiązań.


Najważniejsze inicjatywy Towarzystwa ostatnich lat:

  • Coroczna kwesta na remont i odnowienie zabytkowych - XIX-wiecznych grobów na lipieckim cmentarzu

  • Prace renowacyjne przy zabytkowych grobach 

  • Prace konserwacyjne przy pomnikach pamięci narodowej

  • Kwesta na rzecz ratowania kasztanowców na terenie Lipiec (wykonanie szczepienia drzew)


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4586051. Ostatnia aktualizacja: 17.07.2024 16:15