image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Dla przedsiębiorcy

12.09.2022 Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne w formie online

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w formie online pn. „REACT – EU - wsparcie dla przedsiębiorstw z łódzkiego”. Spotkanie skierowane jest do firm z sektora MŚP, którzy odnotowali min. 15% spadek przychodów ogółem w wyniku covid-19 liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów przypadających w roku 2019. Jego celem jest omówienie dokumentacji konkursowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Webinarium odbędzie się w następującym terminie:

 • 21 września 2022 roku w godz. 08:00 – 09:30 (rekrutacja do 19.09.2022 r.)
  – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”:
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5619-webinarium-pn-react-eu-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-lodzkiego

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

25.05.2022 Dotacje na uruchomienie działalności dla osób poniżej 30. roku życia

Informujemy o projekcie dotacyjnym „BiznesUP! Young – subregion skierniewicki”, który realizowany jest przez fundację Łódź Art Center ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu zapewnione jest wsparcie szkoleniowe i finansowe dla osób w wieku 18–29 lat, pozostających bez pracy mieszkańców/uczących się z powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i m. Skierniewice.

Łączna kwota oferowanego wsparcia finansowego to aż 39.850,00 zł (jednorazowa dotacja: 23.050,00 zł oraz 6 transz wsparcia pomostowego po 2800,00 zł). Dotacja jest bezzwrotna i ma służyć w celach uruchomienia działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: https://dotacjedlamlodych.pl/subregion-skierniewicki

Realizowane są również projekty dla mieszkańców pozostałych powiatów województwa łódzkiego – więcej informacji na stronie www.dotacjedlamlodych.pl

Pytania i wątpliwości można kierować również bezpośrednio pod numerem telefonu: 737 953 011 lub 42 684 20 95.

25.04.2022 Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad miesiąc dłużej, ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Pierwotnie obowiązywał termin naboru od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. Teraz, by ubiegać się o wsparcie finansowanego z PROW na lata 2014-2020 na założenie własnego pozarolniczego biznesu na wsi, będzie czas do końca maja. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Pomoc dla szerszej grupy zainteresowanych

O przyznanie „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Mogą to zrobić również ci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać też osoby, które chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział tych, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

Wysokość premii zależy od liczby utworzonych miejsc pracy i jest wypłacana w dwóch ratach

Jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 proc. – otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Co najmniej 70 proc. otrzymanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące, np. płace, ubezpieczenia.

Pomoc na ponad 400 rodzajów działalności

Zakres rodzajów działalności, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dofinansowania, może zajmować się m.in. prowadzeniem sklepu spożywczego; sprzedażą produktów nierolniczych; naprawą pojazdów samochodowych; budownictwem; fryzjerstwem; rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowadzeniem obiektów noclegowych czy turystycznych; usługami cateringowymi; opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Wsparcie dotyczy także usług weterynaryjnych, informatycznych, architektonicznych, inżynierskich, księgowych, audytorskich czy technicznych. Pełną listę rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD (punkt 7), można znaleźć na stronie Agencji.

31.12.2021 III NABÓR do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. potrwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18.500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

25.05.2021 Zaproszenie na bezpłatne webinarium pn. „Szkolenia szansą na rozwój – Fundusze Europejskie na szkolenia dla pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Szkolenia szansą na rozwój – Fundusze Europejskie na szkolenia dla pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw”.

Webinarium odbędzie się 9 czerwca 2021 r. (środa) w godz. 10:00 – 11:15.

Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu z udziałem przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Celem webinarium jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami aplikowania o środki na szkolenia.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4831-webinarium-pn-szkolenia-szansa-na-rozwoj-fundusze-europejskie-na-szkolenia-dla-pracownikow-mikro-malych-srednich-przedsiebiorstw
klikając przycisk Weź udział.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

Program szkolenia

07.01.2021 Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Jeśli posiadasz zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składasz oświadczenie.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Czyli, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w sobotę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

W oświadczeniu podaj wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% alkoholu.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Wysokość opłat

Wartość sprzedanych przez ciebie alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłać:

 • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (PDF)

Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (DOC)

12.08.2020 Uwaga przedsiębiorco!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kowiesy.

Podczas spotkania ŁARR, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i WUP przedstawi możliwości wsparcia firm w zakresie ich rozwoju jak również pomocy związanej ze skutkami epidemii Covid-19.

Więcej informacji na stronie: www.larr.pl

20.11.2019 Spotkanie informacyjne pn.: „Wypromuj swoją firmę na targach krajowych i zagranicznych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wypromuj swoją firmę na targach krajowych i zagranicznych”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 28 listopada 2019 r. w godz. 13:00 – 15:00 (rejestracja od godz. 12:45) sala konferencyjna Centrum Informacji Turystycznej w Łowiczu, Stary Rynek 16, I piętro.

Bliższe informacje zawarte są w poniższym załączniku:

Spotkanie informacyjne pn.: „Wypromuj swoją firmę na targach krajowych i zagranicznych”

05.07.2019 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosiły konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 w ramach:
Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"
Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”
Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT”.
Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ZIT)

Bliższe informacje na co można otrzymać dofinansowanie są dostępne pod adresem:
http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/9836689-konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-19-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zit-

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 16 lipca 2019 r. godz. 00:00 do 31 lipca 2019 r. godz. 14:00.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:
www.wup-fundusze.lodzkie.pl

23.05.2017 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy

Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:

 1. Wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - link
 2. Urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych - link  
 3. Dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości miejscowej sądów rejestrowych:
  - wysokość opłaty - link
  - sposób uiszczania - link
  - właściwość miejscowa sądu rejestrowego - link
20.01.2017 Informacja

Portale internetowe doradzające przy rejestracji firmy oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej
 

biznes-firma.pl

biznesgazeta.pl

biznesmentor.pl

bizrun.pl

e-harmonogram.pl

experto24.pl

facebook.com/BlajerBiznes

forma.gofin.pl

firma.wieszjak.pl

ifirma.pl

jak-zalozyc-firme.com

jakzalozycfirme.net.pl

mala-firma.pl

mambiznes.pl

mikrofirmy.pl

mikroporady.pl

mojafirma.infor.pl

msp.money.pl

pit.pl

podatnik.info

twoja-firma.pl

vat.pl

zakladamyfirme.pl

zawodowe.com
 

Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4586511. Ostatnia aktualizacja: 17.07.2024 16:15