image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Struktura stanowisk Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Wójt Gminy

mgr Marek Sałek

Nasz adres:

ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
tel./fax 46 831 61 97
tel. 46 831 66 66


STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO ZAKRES OBOWIĄZKÓW TELEFON
Wójt Gminy mgr Marek Sałek 46 831 61 97
Sekretarz Gminy
Z-ca Kierownika USC
mgr Jolanta Bartosik - kierownik administracyjny Urzędu 46 831 61 97
Skarbnik Gminy mgr inż. Joanna Karpowiak - gospodarka finansowa Gminy 46 831 61 66
Podinspektor Halina Wieszczy - rejestracja stanu cywilnego
- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- obrona cywilna
46 831 61 66
Referat Finansowy Anna Cieślak - naliczanie płac
- rozliczenia ZUS
- podatek dochodowy od wynagrodzeń i prac zleconych
- podatek akcyzowy
46 831 61 66
mgr Piotr Świercz - wymiar i księgowość podatków i opłat lokalnych
mgr Natalia Murgrabia - obsługa kasowa
- podatek VAT
- podatek od środków transportowych
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw Organizacyjnych i Obywatelskich mgr Bożena Sarniak - obsługa sekretariatu
- obsługa Rady Gminy
- współdziałanie i współpraca z organizacjami pozarządowymi
46 831 61 97
Renata Szychowska - ewidencja działalności gospodarczej
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
- ochrona p. poż.
- sprawy organizacyjne i kancelaryjno - techniczne
46 831 61 66
Referat Rozwoju Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej mgr inż. Irmina Wójt
- Kierownik Referatu
- planowanie przestrzenne
- pozyskiwanie środków pomocowych na realizację inwestycji
- zamówienia publiczne
- realizacja inwestycji
46 831 61 66
- gospodarowanie nieruchomościami
i mieniem komunalnym gminy
- podział i scalanie gruntów
- ochrona gruntów rolnych i leśnych
- rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo
- gospodarka ściekowa
- nadawanie numerów porządkowych
nieruchomości
- ochrona zabytków
- zamówienia publiczne do 30.000 €
Patrycja Kowalczyk - drogownictwo i ruch drogowy
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy
- gospodarka odpadami
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- decyzje środowiskowe
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
inż. Leszek Kłąb - zarządzanie mieniem komunalnym w zakresie lokali i budynków mieszkalnych oraz lokalami użytkowymi
- wycinka drzew lub zakrzewień
- ochrona zwierząt
- promocja gminy
- obsługa informatyczna Urzędu Gminy

Jednostki organizacyjne Gminy Lipce Reymontowskie:

JEDNOSTKA IMIĘ I NAZWISKO ZAKRES OBOWIĄZKÓW TELEFON
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgr Alicja Czajka - Kierownik - kierowanie pracą GOPS 46 831 61 83
mgr Urszula Zając - księgowa
Teresa Budzik - starszy pracownik socjalny
Lidia Kostrzewa - specjalista pracy z rodziną
mgr Iwona Nowak - specjalista pracy z rodziną
mgr Katarzyna Marat - pracownik socjalny
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji mgr Edyta Pintara
- Dyrektor
- Bibliotekarz
- kierowanie pracą GOKSiR
- prowadzenie biblioteki
46 831 61 79
biblioteka:
46 831 62 41
mgr Ewelina Nowakowska
- młodszy Instruktor pracy kulturalno-oświatowej
- organizacja zajęć, konkursów, plenerów i wystaw plastycznych
mgr Sławomir Supera
- Instruktor ds. rekreacji i sportu
- organizacja zajęć, turniejów, konkursów i imprez rekreacyjno-sportowych
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty mgr inż. Ilona Pietrowska
- Dyrektor
- obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i przedszkoli 46 831 61 24
mgr Karolina Sławińska
- Księgowa

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021 15:18