image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
OGŁOSZENIE
Informujemy, że od 24 stycznia br. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przepięciem indywidualnych gospodarstw do nowej sieci wodociągowej w ulicach: Lipowej, Cichej i Boryny (za przejazdem PKP). W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godz. 9-14.
27.01.2022 Nowy ciągnik w gminie

Nowy ciągnik w gminie

Szkółka Piłkarska GOKSiR wspólnie z Urzędem Gminy zakupiła wielozadaniowy ciągnik wraz z niezbędnym osprzętem. Ciągnik wyposażony jest w pług, posypywarkę i zamiatarkę. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie do utrzymania gminnej infrastruktury.


LIPCE 559

LIPCE 560

LIPCE 561

LIPCE 562
 
25.12.2021 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXVI Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2022-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipce Reymontowskie do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 4 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipce Reymontowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 4 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipce Reymontowskie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Lipcach Reymontowskich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie na rok 2022.
18. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2021.
19. Zapoznanie z planami pracy stałych komisji i harmonogramem pracy Rady Gminy na rok 2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

21.01.2022 Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

21.01.2022 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2022 roku

Odbiór odpadów zawierających azbest w 2022 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2022 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest zdjęty z pokryć dachowych i składowany na posesjach.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu gminy. Właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu.

W związku z powyższym zainteresowani właściciele nieruchomości posiadający odpady azbestowe powinni złożyć w terminie do 28 lutego 2022 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie oraz pod numerem tel. 46 831 61 66, wew. 24.

Wnioski dostępne w poniższym linku oraz w siedzibie Urzędu.

Załącznik:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu

19.01.2022 Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Mszadli

Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Mszadli

Na budynku szkoły podstawowej w Mszadli została wykonana nowa konstrukcja oraz poszycie dachowe. Wykonawcą zadania była firma POL-KAM Kamil Baran ze Skierniewic. Łączny koszt inwestycji to 273.798,00 zł.


LIPCE 556

LIPCE 557

LIPCE 558
 
11.01.2022 Wyższe limity zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Wyższe limity zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły nowe przepisy, które podwyższyły kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit zużywanego oleju napędowego został podniesiony ze 100 litrów do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Wnioski będzie można składać od 1 do 28 lutego 2022 r.

05.01.2022 Nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 4 stycznia br. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich wnioski o dodatek osłonowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i poz. 2), czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Komu przysługuje świadczenie?

Przyznanie dodatku osłonowego jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Czytaj dalej >>

21.12.2021 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXV Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Lipce Reymontowskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów gminy Lipce Reymontowskie.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

17.12.2021 Kioski profilaktyczne

Kioski profilaktyczne

Informujemy o możliwości skorzystania z nowej usługi prozdrowotnej oferowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj. „kiosku profilaktycznego”, dostępnej w województwie łódzkim w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Targowej 35 w Łodzi.

W ramach przedsięwzięcia oferowane są następujące świadczenia: pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, ocena składu ciała oraz obliczenie indeksu BMI. Uzyskane w „kiosku profilaktycznym” wyniki można skonsultować z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia, który udzieli porad nt. zdrowego stylu życia, a ponadto założy internetowe konto pacjenta czy udzieli porady dotyczącej szczepień.

Aby skorzystać z konsultacji doradcy wystarczy zapisać się poprzez stronę internetową Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub przez Telefoniczną Informację Pacjenta – dzwoniąc pod bezpłatny i całodobowy numer: 800 190 590.

Usługa jest przystosowana również dla osób z niepełnosprawnościami.

13.12.2021 I edycja konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

I edycja konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

W dniu 8 grudnia rozstrzygnięto konkurs dla dzieci i młodzieży na „Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową 2021”. W I edycji pod patronatem Wójta Gminy Lipce Reymontowskie udział wzięły dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy i choć początkowo zakładano wybór 12 prac, to w efekcie końcowym wyróżniono 16 laureatów.

Wybrane 16 prac zostało zeskanowane i wydrukowane, jako karty świąteczne wykorzystane do promocji Gminy. Autorom serdecznie gratulujemy!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.12.2021 Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 34.611,73 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 28.843,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zostały odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 40 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostały odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia 92,624 Mg wyrobów zawierających azbest.

07.12.2021 Prace na ulicy Nowickiej

Prace na ulicy Nowickiej

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Nowickiej w Lipcach Reymontowskich poprzez utwardzenie pobocza”. Wykonawcą inwestycji jest firma Kopmar Marcin Felczyński z Kalenic.


LIPCE 553

LIPCE 554

LIPCE 555
 
07.12.2021 Informacja

Informacja

Informujemy, że wyniki badań wody dla korzystających z wodociągu Lipce Reymontowskie są prawidłowe.

Poniżej treść komunikatu:

Lipce​ Reymontowskie - Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 06.12.2021

06.12.2021 Oddaliśmy hołd nobliście

Oddaliśmy hołd nobliście

5 grudnia br. minęła 96 rocznica śmierci Wł. St. Reymonta. Tak jak co roku gmina oddała hołd pisarzowi. Delegacja w osobach: Marka Sałka - Wójta Gminy, Anny Czajka - Przewodniczącej Rady Gminy, Sekretarz Gminy - Jolanty Bartosik, Dyrektor GOKSiR - Edyty Pintara, Dyrektor Szkoły Podstawowej - Eweliny Barańczyk oraz członków Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie na grobie noblisty złożyła wieniec oraz zapaliła znicze.

Lipiecka delegacja zapaliła również znicze na grobie matki pisarza i jego siostry Katarzyny, na grobach aktorów grających w filmie i serialu „Chłopi”: Tadeusza Fijewskiego (odtwórcy roli Kuby), Władysława Hańczy (Macieja Boryny) oraz na grobie Stanisława Wysockiego - projektanta i głównego inżyniera budowy drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.


LIPCE 547

LIPCE 548

LIPCE 549

LIPCE 550

LIPCE 551

LIPCE 552
 
02.12.2021 Demonstracja nowego budynku przedszkola

Demonstracja nowego budynku przedszkola

W dniu wczorajszym odbyły się kolejne spotkania w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej projektu demonstracyjnego pn.: Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej.

O godz. 10 odbyła się konferencja dla samorządowców. Tematem konferencji były nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku przedszkola. O godz. 14 i 17 mieszkańcy gminy wysłuchali prelekcji dotyczącej technologii zastosowanych w nowym budynku oraz możliwościach ich adaptacji w budynkach jednorodzinnych.

Po prelekcjach wszyscy goście wzięli udział w zwiedzaniu nowego budynku przedszkola.

Serdecznie dziękujemy za przybycie.

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć we wczorajszych spotkaniach udostępniamy film z budowy naszego nowego przedszkola, wykonany w technice timelapse:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


LIPCE 541

LIPCE 542

LIPCE 543

LIPCE 544

LIPCE 545

LIPCE 546

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

01.12.2021 Prace na budynku szkoły podstawowej w Mszadli

Prace na budynku szkoły podstawowej w Mszadli

Trwają prace na budynku szkoły podstawowej w Mszadli. Wykonywana jest konstrukcja oraz poszycie dachu. Wykonawcą zadania jest firma POL-KAM Kamil Baran ze Skierniewic. Łączny koszt inwestycji to 273.798,00 zł.


LIPCE 538

LIPCE 539

LIPCE 540
 
26.11.2021 Przyjdź i zobacz nowe przedszkole

26.11.2021 Informacja

Informacja

Zamieszczamy poniżej wyniki badań wody z dnia 25 listopada br. pobieranej z wodociągu Lipce Reymontowskie:

Sprawozdanie z badań z dnia 25.11.2021

Powyższe wyniki są prawidłowe. Czekamy na potwierdzenie wyników przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach.

25.11.2021 Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel (lub współwłaściciel) i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązek utworzenia bazy został ustanowiony Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Bazę prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Deklaracje do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE pod linkiem:
https://zone.gunb.gov.pl

Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą złożyć przez Internet osoby, które posiadają profil zaufany, e-dowód lub mają możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej.

Deklaracje można także złożyć tradycyjnie w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (osobiście lub listownie).

Link do strony z deklaracją:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Właściciele budynków mają rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 roku. Termin ten dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br. to zgłoszenia trzeba będzie dokonać w ciągu 14 dni.

23.11.2021 Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie
 

Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich

Więcej informacji pod adresem:
www.gov.pl/web/zdrowie/grypa-informacje

 
22.11.2021 Trening systemu wykrywania i alarmowania

Trening systemu wykrywania i alarmowania

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje mieszkańców gminy, iż w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10.00 oraz 10.15 zostanie sprawdzona skuteczność działania systemu alarmowania zgodnie z Zarządzeniem nr 277/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa - Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Szefowie Obrony Cywilnej Powiatu i Gmin zobowiązani są § 3 Zarządzenia do ogłoszenia z 24-godzinnym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty zamiaru przeprowadzenia treningu systemu.

22.11.2021 Grant dla OSP Wola Drzewiecka

Grant dla OSP Wola Drzewiecka

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Drzewieckiej starała się o dotacje z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i OSP otrzymało grant w wysokości 9500 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup nowego pieca i modernizację sieci C.O. Oprócz tego została wykonana hydroizolacja podłogi, ścian i sufitu oraz gruntowny remont kotłowni.


LIPCE 535

LIPCE 536

LIPCE 537
 
19.11.2021 Nowe wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mszadli

Nowe wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mszadli

W ramach programu „Sołectwo na plus” zakupione zostało wyposażenie do Świetlicy Wiejskiej w Mszadli w postaci: okapu kuchennego, pieca konwekcyjnego oraz stołu gastronomiczno–roboczego. Zadanie realizowane było z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł.


LIPCE 531

LIPCE 532

LIPCE 533

LIPCE 534
 
19.11.2021 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXIV Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Lipcach Reymontowskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 wraz z wieloletnia prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2021-2032.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.
15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

18.11.2021 Mieszkanka gminy potrzebuje pomocy

Mieszkanka gminy potrzebuje pomocy

Ma na imię Agata i mieszka w Drzewcach. Miała plany i marzenia o pięknym ślubie, który miał odbyć się 4 września tego roku. Niestety w lipcu zdiagnozowano u niej nowotwór – chłoniak rozlany (nieziarniczy) z dużych komórek B (DLBCL).

Chłoniak to nowotwór układu chłonnego (który jest częścią układu odpornościowego), charakteryzujący się niekontrolowanym rozrostem białych krwinek, których właściwa liczba w zdrowym organizmie wspomaga w walce z infekcjami. Od lipca rozpoczęła chemioterapię, która niestety nie daje pożądanych efektów i choroba postępuje dalej.

Pojawiła się szansa na wyleczenie. Życie Agaty zostało wycenione na 1,5 miliona złotych. Jest to terapia CAR-T Cells, oparta na najnowszych osiągnięciach inżynierii genetycznej. Niestety, terapia nie jest refundowana, a koszty terapii przekraczają możliwości finansowe rodziny.

Dlatego prosimy w imieniu naszej mieszkanki Agaty i jej rodziny o wsparcie zbiórki na to kosztowne leczenie.

Pomóc Agacie można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: 3075 pomoc dla Agaty Nowak

Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Agata:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawalek Nieba
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Santander Bank
Title: 3075 Help for Agata Nowak

Aby przekazać 1% podatku dla Agaty:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1% wpisać: 3075 pomoc dla Agaty Nowak

Można też wspomóc zbiórkę w internecie:
https://zrzutka.pl/ce833r

Więcej informacji:
https://www.kawalek-nieba.pl/agata-nowak

18.11.2021 Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji

Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji

Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Aktualnie toczą się prace związane z budową sieci kanalizacji w miejscowości Mszadla. Równocześnie prowadzone są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Cichej i Lipowej.

W związku z realizowaną inwestycją prosimy mieszkańców i kierowców o wyrozumiałość i przepraszamy za okresowe utrudnienia w ruchu drogowym.


LIPCE 525

LIPCE 526

LIPCE 527

LIPCE 528

LIPCE 529

LIPCE 530
 
10.11.2021 Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

11 listopada przypada 103 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Zachęcamy wszystkich do upamiętnienia tego wydarzenia i wywieszenia narodowej flagi.

10.11.2021 Rodzina na wsi i wieś jako rodzina, czyli adaptacja terenu rekreacyjnego

Rodzina na wsi i wieś jako rodzina, czyli adaptacja terenu rekreacyjnego

Zakończono kolejne zadanie realizowane w ramach programu „Sołectwo na plus” sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w wysokości 10.000,00 zł, tym razem w sołectwie Retniowiec. Altana została wyposażona w meble ogrodowe, a także w oświetlenie solarne. Wykonano utwardzenie terenu przy użyciu kostki brukowej wokół altany oraz alejek. Dodatkowo powstało palenisko z grillem wiszącym.


LIPCE 521

LIPCE 522

LIPCE 523

LIPCE 524
 
09.11.2021 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022”.

II. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 listopada 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 listopada 2021 r.

III. Forma konsultacji:

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ Marek Sałek

05.11.2021 Kolejne przydomowe oczyszczalnie w gminie

Kolejne przydomowe oczyszczalnie w gminie

W ubiegłym tygodniu rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”. W ramach zadania wybudowanych zostanie 17 przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie, Chlebów, Drzewce i Wola Drzewiecka.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji to niespełna 500 tys. zł, otrzymane dofinansowanie stanowi około 63 % kosztów.


LIPCE 518

LIPCE 519

LIPCE 520
 
05.11.2021 Ocalamy od zapomnienia

Ocalamy od zapomnienia

Na budynkach Zagrody Ludowej przeprowadzony został remont kalenic. Zadanie realizowane w ramach programu „Sołectwo na plus”. Koszt zadania pokryto z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł.


LIPCE 514

LIPCE 515

LIPCE 516

LIPCE 517
 
05.11.2021 Zbiórka azbestu

Zbiórka azbestu

W tym tygodniu zakończyła się zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Zbiórką objęto 40 posesji, które wnioskowały o odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Zebrano 92,625 ton odpadu. Wykonawcą zadania była firma KAMIX Kamil Walasek z Puław.


LIPCE 511

LIPCE 512

LIPCE 513

 fot. KAMIX


• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2022 10:37