image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
23.01.2023 „Znicz Dla Powstańca”

„Znicz Dla Powstańca”

22 stycznia przypadła 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - największego i najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Z tej okazji w piątek 20 stycznia o godz. 14.00 Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek, Przewodnicząca RG Anna Czajka i dzieci uczestniczące w zajęciach feryjnych odwiedzili Muzeum Czynu Zbrojnego. Pan Jerzy Murgrabia opowiedział zebranym o przyczynach i przebiegu Powstania Styczniowego i udziale w nim miejscowego włościanina Andrzeja Białka, mieszkańca Woli Drzewieckiej, uczestnika bitwy pod Wolą Cyrusową 4 września 1863 roku. Zgromadzeni obejrzeli także w muzeum okolicznościową wystawę poświęconą temu historycznemu wydarzeniu.

W niedzielę, w dniu rocznicy wybuchu powstania, włączyliśmy się w akcję „Znicz Dla Powstańca” zainaugurowaną przez Wojewodę Łódzkiego - Tobiasza Bocheńskiego. Na lipieckim cmentarzu, spoczywają prochy Andrzeja Białka, który jako 18 letni chłopak walczył w oddziale kosynierów w bitwie pod Wolą Cyrusową. Przy jego grobie odbyła się uroczystość upamiętniająca partyzanta. Wspólnie z Anną Czajką - Przewodniczącą Rady Gmina Lipce Reymontowskie, zgromadzonymi mieszkańcami, Zespołem Śpiewaczym z Lipiec Reymontowskich i Skautami Europy - Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego, złożono wieniec i zapalono znicze. Pani Anna Czajka powitała zebranych i przedstawiła informacje dotyczące zrywu niepodległościowego sprzed 160 lat oraz udziału w nim powstańca Andrzeja Białka, uczestnika bitwy pod Cyrusową Wolą, jednej z największych bitew powstania styczniowego. Uroczystość uświetniły pieśni patriotyczne w wykonaniu Grupy Śpiewaczej z Lipiec Reymontowskich.


LIPCE 778

LIPCE 779

LIPCE 780

LIPCE 781

LIPCE 782

LIPCE 783

LIPCE 784

LIPCE 785

LIPCE 786

LIPCE 787

LIPCE 788

LIPCE 789

23.01.2023 Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

20.01.2023 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2023 roku

Odbiór odpadów zawierających azbest w 2023 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2023 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest zdjęty z pokryć dachowych i składowany na posesjach.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu gminy. Właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu.

W związku z powyższym zainteresowani właściciele nieruchomości posiadający odpady azbestowe powinni złożyć w terminie do 28 lutego 2023 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Do wniosku należy dosłać zdjęcie wyrobów azbestowych w wersji elektronicznej, oznaczone adresem, imieniem i nazwiskiem, na skrzynkę email: azbest@lipcereymontowskie.pl, najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie oraz pod numerem tel. 46 831 61 66, wew. 24.

Wnioski dostępne w poniższym linku oraz w siedzibie Urzędu.

Załącznik:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu

19.01.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXIII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie na 2023 rok, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Lipce Reymontowskie, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
15. Zapoznanie z planami pracy stałych komisji i harmonogramem pracy Rady Gminy na rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

17.01.2023 Nauka programowania z Gigantami Programowania

Nauka programowania z Gigantami Programowania

14 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta, biorący udział w zajęciach w zajęciach prowadzonych przez Gigantów Programowania w ramach projektu pn. „Nowoczesna Akademia TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyli w uroczystej gali „Gigantów Programowania” otrzymali swoje pierwsze certyfikaty. W zajęciach w ramach projektu udział wzięło 36 uczniów z klas I-VIII.

Wójt Gminy Marek Sałek odebrał podziękowanie za pomoc i wsparcie w szerzeniu idei programowania wśród dzieci i młodzieży. Gmina Lipce Reymontowskie tak jak Miasto Skierniewice, Bolimów i Maków stwarza możliwość udziału w zajęciach programowania. W lutym rozpoczną się zajęcia stacjonarne dla dzieci w najnowszej sali komputerowej powstałej w ramach projektu „Nowoczesna Akademia TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich”.

Zapisy na stronie: https://giganciprogramowania.edu.pl/lokalizacje


LIPCE 766

LIPCE 767

LIPCE 768

LIPCE 769

LIPCE 770

LIPCE 771

LIPCE 772

LIPCE 773

LIPCE 774

LIPCE 775

LIPCE 776

LIPCE 777
 
13.01.2023 Ferie zimowe 2023

05.01.2023 Projekt „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!”

Projekt „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!”

Zapraszamy rodziców dzieci do lat 3 na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!” we wtorek 10 stycznia o godz. 17.30 w GOKSiR Lipce Reymontowskie.

Głównym celem projektu jest umożliwienie do 31.10.2023 r. powrotu do pracy/ utrzymania zatrudnienia 22 (20K/2M) osobom pracującym (do których zalicza się także osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim) sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osobom z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi m.in. w Gminie Lipce Reymontowskie, poprzez sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w postaci pokrycia większości kosztów wynagrodzenia niani dla 22 UP przez okres 10 m-cy.

Szczegóły projektu na stronie realizatora - Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska:
http://www.e-cdk.pl/?projekt=pracujacy-rodzic-szczesliwe-dziecko

Kontakt w sprawie projektu:
tel. 574 201 556
e-mail: m.huszek@eprojekty.com.pl

Regulamin projektu i wymagana dokumentacja w poniższych załącznikach:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko
Załącznik nr 3 - oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy lub utrzymania zatrudnienia

21.12.2022 Zimowisko w górach dla dzieci rolników

Zimowisko w górach dla dzieci rolników

Informujemy o organizowanym zimowisku w górach dla dzieci, których co najmniej jeden z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Organizatorem zimowiska jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin
tel. (81) 746-19-85 wew. 2
www.stowarzyszenie-kras.pl
email: stowarzyszenie@wypoczynek.org

Miejsce zimowiska: Biały Dunajec
Termin zimowiska: 21.01.2023 – 27.01.2023
Opłata dla rolników: 450,00 zł (całkowity koszt zimowiska: 1350,00zł)
Wiek dzieci: 7 – 16 lat
Transport: autokarowy

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, osoby zainteresowane prosimy o pilną rezerwację telefoniczną pod numerem 468316166 lub 468316197 wew. 21 (sekretariat Urzędu Gminy).

Dodatkowe informacje w poniższych załącznikach:

Zimowisko 2023 – oferta

Zimowisko 2023 – informacje dla rodziców

15.12.2022 Adaptacja terenu w sołectwie Mszadla

Adaptacja terenu w sołectwie Mszadla

W miejscowości Mszadla przy budynku świetlicy sołeckiej wykonana została aranżacja terenu. Prace polegały na utwardzeniu terenu przy użyciu kostki brukowej, a także urządzeniu zielenią ogródka piknikowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 15.000,00 zł. Projekt współfinansowany był z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł.


LIPCE 763

LIPCE 764

LIPCE 765
 
14.12.2022 A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego

A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego

9 grudnia br. w Teatrze Wielkim w Łodzi Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta z rąk Wicemarszałka Piotra Adamczyka odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Nagrody mają na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów, w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego.

W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta, Wójt Gminy Marek Sałek oraz dyrektor GOKSiR Edyta Pintara. Wręczenie nagród połączone było z Koncertem Patroni Roku 2022 „Tylko miłość jest siłą”, którego zwieńczeniem był występ Krystiana Ochmana wraz z zespołem.


LIPCE 759

LIPCE 760

LIPCE 761

LIPCE 762

 fot. Foto-Milejka

09.12.2022 Harmonogram odbioru odpadów w 2023 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2023 roku

Urząd Gminy informuje, że odbiór odpadów komunalnych z terenu posesji w 2023 roku odbywać się będzie w następujących terminach:

Chlebów, Mszadla, Retniowiec, Siciska, Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie:

Drzewce, Wola Drzewiecka:

Lipce Reymontowskie:

 
09.12.2022 Zakup węgla - informacja

07.12.2022 Powitanie najmłodszych mieszkańców gminy

Powitanie najmłodszych mieszkańców gminy

3 grudnia br. w sali widowiskowej GOKSiR zorganizowana została niecodzienna uroczystość. W tym dniu Wójt Gminy Marek Sałek spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami gminy Lipce Reymontowskie i ich rodzicami. Było to powitanie nowych mieszkańców urodzonych w 2022 roku. Na spotkanie zaproszono 27 dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Każdy maluch z rąk Wójta Gminy otrzymał kocyk z herbem gminy i napisem „Witaj w gminie Lipce Reymontowskie”, książeczkę, natomiast rodzice list gratulacyjny.


LIPCE 755

LIPCE 756

LIPCE 757

LIPCE 758
 
07.12.2022 Bajkowe Mikołajki

Bajkowe Mikołajki

3 grudnia w GOKSiR dla dzieci przygotowano mikołajkowe atrakcje. Tego dnia na najmłodszych czekały świąteczne aranżacje fotograficzne z Foto Milejką; warsztaty tworzenia dekoracji świątecznych - Mikołajkowe Cudeńka, które poprowadziła p. Beata Burzyńska; „Gwiazdy na Gwiazdkę” odkrywamy talenty, karaoke-show z Ogniskiem Muzycznym; strefa Frozen, zimowe igraszki – rzuty śnieżkami; dekoracja mega-bombek; strefa kolorowych warkoczyków; kącik zabaw dla dzieci. Świątecznego i magicznego nastroju przysporzył także Święty Mikołaj, który dzieciom rozdawał prezenty i chętnie pozował do zdjęć z uczestnikami mikołajkowej zabawy.

Propozycje zabaw mikołajkowych wspaniale integrowały ze sobą młodych uczestników, inspirowały także dzieci i opiekunów do podejmowania wspólnych działań. Chodziło bowiem o stworzenie radosnego nastroju, który wprowadzić miał uczestników w niezwykły, świąteczny nastrój.

Dla uczestników przygotowano również słodki poczęstunek i popcorn. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, GOKSiR i LOWE LIPCE.


LIPCE 747

LIPCE 748

LIPCE 749

LIPCE 750

LIPCE 751

LIPCE 752

LIPCE 753

LIPCE 754
 
07.12.2022 Delegacja z Lipiec Reymontowskich oddała hołd Wł. St. Reymontowi

Delegacja z Lipiec Reymontowskich oddała hołd Wł. St. Reymontowi

5 grudnia br. w 97. rocznicę śmierci Władysława Stanisława Reymonta delegacja z Lipiec Reymontowskich udała się do Warszawy, aby na Cmentarzu Powązkowskim przy grobie literata wraz ze zgromadzoną „rodziną reymontowską” oddać hołd wybitnemu pisarzowi, piewcy wsi polskiej, laureatowi literackiej Nagrody Nobla. Przy grobie pisarza złożono kwiaty i zapalono znicze. Wójt Gminy Marek Sałek w swoim wystąpieniu podkreślił wartość twórczości pisarza dla lipieckiej gminy jak również dla narodu polskiego oraz wyraził uznanie, dla licznego grona osób, zgromadzonego przy grobie pisarza, dla którego postać Reymonta jest nadal ważna.

Lipiecka delegacja zapaliła znicze również na grobie matki pisarza i jego siostry Katarzyny, oraz na grobach aktorów grających w filmie i serialu „Chłopi”: Tadeusza Fijewskiego (odtwórcy roli Kuby), Władysława Hańczy (Macieja Boryny) oraz Barbary Ludwiżanki (Jagustynki).

W wyjeździe wzięli udział: Wójt Gminy Marek Sałek, Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik, członkowie A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta wraz z kierownik Teresą Pszczółką, delegacja uczniowska ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta wraz z dyrektor Eweliną Barańczyk, oraz przedstawiciele GOKSiR Edyta Pintara i Sławomir Supera.


LIPCE 739

LIPCE 740

LIPCE 741

LIPCE 742

LIPCE 743

LIPCE 744

LIPCE 745

LIPCE 746
 
05.12.2022 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewcach

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewcach

W ramach pozyskanych środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł, kolejna świetlica wiejska z terenu Gminy Lipce Reymontowskie wzbogaciła się o nowe wyposażenie. Zostały zakupione trzy stoły ze stali nierdzewnej, a także zamontowano nowe drzwi wejściowe do świetlicy.


LIPCE 735

LIPCE 736

LIPCE 737

LIPCE 738
 
01.12.2022 Zaproszenie na Mikołajki

01.12.2022 Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030

Prezentujemy Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030 wraz z protokołem z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii, które zostały przedłożone Zarządowi Województwa Łódzkiego celem ewentualnej konsultacji.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030 po konsultacjach społecznych

Protokół z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii

23.11.2022 Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej w Drzewcach

Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej w Drzewcach

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i budową czterech zbiorników bezodpływowych w miejscowości Drzewce.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, który wspiera inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Wartość robót wynosi 458 790,00 zł, zaś kwota pozyskanej dotacji to 100 000,00 zł.


LIPCE 731

LIPCE 732

LIPCE 733

LIPCE 734
 
23.11.2022 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXI Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu skierniewickiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w Gminie Lipce Reymontowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
17. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

18.11.2022 Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszamy wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030.

Projekt Strategii przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój gminy przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskie dnia 23.11.2022 o godzinie 15.30.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030. Przypominamy również, że możecie Państwo przedstawić swoje uwagi w interaktywnej ankiecie na stronie https://forms.gle/WDVVpvUttqJVfMAG8

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030

18.11.2022 Remont pomieszczeń w Wólce Krosnowskiej

Remont pomieszczeń w Wólce Krosnowskiej

W dniu 17 listopada 2022 roku odbył się odbiór zadania pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej”. W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Na inwestycję przeznaczono środki z tegorocznego Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.889,00 zł.


LIPCE 728

LIPCE 729

LIPCE 730
 
17.11.2022 Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.

W przedmiotowej regulacji uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023. Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień.

Czytaj dalej >>

15.11.2022 Jubileusz 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich i promocja żywności pochodzenia leśnego „Natura od kuchni”

Jubileusz 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
i promocja żywności pochodzenia leśnego „Natura od kuchni”

12 listopada 2022 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Lipcach Reymontowskich świętowało Jubileusz 90 – lecia działalności. Lipieckie Koło działa nieprzerwanie od 1932 roku i jest najstarszym KGW w naszej gminie. Z okazji jubileuszu nie zabrakło gratulacji, życzeń oraz podziękowań za współpracę. Okolicznościową tabliczkę, bukiet kwiatów oraz czek na 5 000 zł na ręce Przewodniczącej Koła Pani Ireny Szychowskiej wręczyli Wójt Gminy Marek Sałek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka. Imprezę swoją obecnością uświetnił Paweł Sałek minister, doradca Prezydenta RP.

Jubileusz koła był świetną okazją do promocji żywności pochodzenia leśnego. Panie przygotowały m.in. pasztet z zająca, pieczonego dzika, leguminę z kaszy jaglanej z sosem z jeżyn i czarnego bzu, chałkę z malinami i jagodami, smalec z grzybami, miody, przetwory i nalewki z darów lasu. Wszystko to było możliwe, gdyż panie w ramach ogólnopolskiego konkursu „Natura od kuchni” pozyskały dotację z Lasów Państwowych w kwocie 5 tys. zł. Rozumiejąc, jakim atutem naszej miejscowości są piękne lasy i wspaniałe bogactwo ich darów połączyły tradycję z nowoczesnością – promocję lasów, zdrowego trybu życia i naturalnych produktów pochodzenia leśnego wraz z obchodami jubileuszu.


LIPCE 722

LIPCE 723

LIPCE 724

LIPCE 725

LIPCE 726

LIPCE 727

 Więcej zdjęć w fotogalerii

14.11.2022 Święto Naszego Noblisty

Święto Naszego Noblisty

W niedzielę 13 listopada na terenie Zagrody Ludowej upamiętniliśmy 98 rocznicę przyznania Literackiej Nagrody Nobla Wł. St. Reymontowi za powieść „Chłopi”. Z tej okazji odbyło się wspólne czytanie fragmentów jednej z najwybitniejszych w historii powieści. Fragmenty epopei czytali: Tobiasz Bocheński Wojewoda Łódzki, Robert Telus Poseł na Sejm RP, Marek Sałek Wójt Gminy, Anna Czajka Przewodnicząca Rady Gminy oraz Marzena Jędrzejczak mieszkanka naszej gminy. Słuchaczami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

Wydarzenie zarejestrowała TVP 3 Łódź, link do nagrania (od 5:42):
https://lodz.tvp.pl/64495484/lodzkie-wiadomosci-dnia-13112022-1830


LIPCE 716

LIPCE 717

LIPCE 718

LIPCE 719

LIPCE 720

LIPCE 721

 Więcej zdjęć w fotogalerii

10.11.2022 „Pod biało-czerwoną”

„Pod biało-czerwoną”

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podniesienie flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt posadowiony przed budynkiem Urzędu Gminy. W uroczystościach wzięli udział: Wójt Gminy Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka, pracownicy Urzędu Gminy, uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich wraz z Wychowawcami oraz Dyrekcją szkoły. Uroczystość odbyła się przy dźwiękach hymnu narodowego.

Maszt z flagą Rzeczpospolitej Polskiej został w całości sfinansowany w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.


LIPCE 710

LIPCE 711

LIPCE 712

LIPCE 713

LIPCE 714

LIPCE 715
 
09.11.2022 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023”.

II. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 listopada 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 18 listopada 2022 r.

III. Forma konsultacji:

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:

Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag (pdf)

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag (docx)

Wójt Gminy
/-/ Marek Sałek

09.11.2022 Węgiel dla mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie

Węgiel dla mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), uprzejmie informujemy, że sprzedażą i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie zajmowała się będzie Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach. Skład węgla znajduje się przy ulicy Przemysłowej 2 w Skierniewicach.

Zgodnie z ustawą jw. do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Czytaj dalej >>

28.10.2022 Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Czytaj dalej >>

26.10.2022 Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

23 października w GOKSiR odbyły się gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora. Wójt Gminy Marek Sałek złożył serdeczne i ciepłe życzenia zgromadzonym na uroczystości seniorom. Tradycyjnie na ręce wybranej przedstawicielki seniorów, Wójt Gminy przekazał także kwiaty.

W części artystycznej dla gości wystąpili:

 • Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Białyńskie Nutki” z Białynina,
 • Klub Seniora Zgoda ze Skierniewic,
 • Grupa śpiewacza z Lipiec Reymontowskich.

Występom scenicznym towarzyszyła radosna atmosfera. Artyści integrowali się z uczestnikami we wspólnym tańcu, śpiewie, nie zabrakło także konkursów z nagrodami. Biesiadnej atmosferze sprzyjał nie tylko wesoły nastrój ale również smaczny poczęstunek.


LIPCE 706

LIPCE 707

LIPCE 708

LIPCE 709

 Więcej zdjęć w fotogalerii

25.10.2022 Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023–2030 – konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie
na lata 2023–2030 – konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030. Jest to niezwykle ważny element rozwoju naszej gminy na kolejne lata.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030

W tym formularzu możecie Państwo zgłosić uwagi, sugestie, pomysły do projektu Strategii: https://forms.gle/WDVVpvUttqJVfMAG8

21.10.2022 Remont drogi gminnej Drzewce – Wola Drzewiecka

Remont drogi gminnej Drzewce – Wola Drzewiecka

Od 24 października 2022 r. (poniedziałek) do 26 października 2022 r. (środa) planowane są prace związane z układaniem nawierzchni remontowanej drogi. W związku z pracami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Odcinkami ruch na drodze będzie całkowicie wstrzymany. Za utrudnienia przepraszamy.

19.10.2022 Remont pomieszczenia w Wólce Krosnowskiej

Remont pomieszczenia w Wólce Krosnowskiej

W dniu 18 października br. odbył się odbiór zadania pod nazwą „Remont pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej”. W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę wiejską w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt zadania wyniósł 12.100,00 zł. Projekt współfinansowany był z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł.


LIPCE 702

LIPCE 703

LIPCE 704

LIPCE 705
 
19.10.2022 Press Tour „Kreatywne Łódzkie Forum Komunikacji z Mediami”

Press Tour „Kreatywne Łódzkie Forum Komunikacji z Mediami”

13 i 14 października 2022 r. w ramach Kreatywnego Łódzkiego Forum Komunikacji z mediami odbył się wyjazd studyjny do miejsc realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele mediów biorący udział w wyjeździe mieli okazję sprawdzić, jakie pozytywne zmiany zaszły w regionie skierniewickim.

Województwo łódzkie może pochwalić się wieloma osiągnięciami, w tym projektami, które możliwe były do zrealizowania dzięki pozyskanym Funduszom Europejskim. Wyjazd miał na celu zapoznanie przedstawicieli mediów z różnorodnością pomysłów, które weszły w życie dzięki unijnym dotacjom.

Czytaj dalej >>

18.10.2022 Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski.

Czytaj dalej >>

 
18.10.2022 Jesienna oferta KRUS dla dzieci i młodzieży

Jesienna oferta KRUS dla dzieci i młodzieży

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny przygotowała dla młodych mieszkańców wsi jesienne propozycje, dzięki którym można będzie wykazać się znajomością zasad bhp w rolnictwie i jednocześnie zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Czytaj dalej >>

 
14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2022 Umowa na „Budowę boiska z nawierzchnia z trawy syntetycznej w miejscowości Drzewce”

Umowa na „Budowę boiska z nawierzchnia z trawy syntetycznej w miejscowości Drzewce”

W dniu 10 października br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę na realizację inwestycji pn. Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i budową czterech zbiorników bezodpływowych w miejscowości Drzewce. Wykonawcą zadania jest firma DAR-CAR Dariusz Gendek z Przyłęka Dużego. Wartość robót to 458 790,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, który wspiera inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Kwota pozyskanej dotacji to 100 000,00 zł.

13.10.2022 Bezpłatne wycieczki dla mieszkańców województwa łódzkiego

Bezpłatne wycieczki dla mieszkańców województwa łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, że aktualnie trwają zapisy na bezpłatne wycieczki dla mieszkańców województwa łódzkiego. Wycieczki są elementem projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, wystarczy tylko wysłać zgłoszenie.

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostepne są pod adresem: www.wycieczki.gmsynergy.com.pl

10.10.2022 Zmarł ks. kan. Franciszek Urbaniak

Zmarł ks. kan. Franciszek Urbaniak

W dniu 7 października br. zmarł Proboszcz naszej parafii – Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie ksiądz kanonik Franciszek Urbaniak.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 października 2022 r. (piątek) o godzinie 13:00 w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP Pruszków – Żbików.

Łączymy się w smutku i żałobie z najbliższymi.

Wójt Gminy Marek Sałek
Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka

10.10.2022 Zbiórka elekrośmieci

Zbiórka elekrośmieci

Strażacy z OSP Lipce Reymontowskie zachęcają mieszkańców naszej gminy do oddania niepotrzebnych elektrosprzętów w ramach akcji „Strażaków wspierajmy, elektrosprzęt oddajmy”. Miejsce zbiórki – parking przy OSP Lipce Reymontowskie, termin zbiórki – do 15 października (sobota).

Strażacy z OSP Lipce Reymontowskie mogą również odebrać niepotrzebny sprzęt bezpośrednio od mieszkańca – po uprzednim telefonicznym ugodnieniu terminu odbioru. W tej sprawie można się kontaktować pod nr telefonu 889 994 992 lub 663 742 883.

07.10.2022 Złote Gody

Złote Gody

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w środę 5 października, w sali widowiskowej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.

Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu naszej gminy. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Marek Sałek.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

 1. Teresa i Jan Kaźmierczakowie
 2. Janina i Czesław Klimczakowie
 3. Teresa i Zdzisław Łysiowie
 4. Wanda i Kazimierz Skrobiszowie
 5. Marianna i Marian Smolarkowie
 6. Krystyna i Włodzimierz Wieczorkowie

Jubilaci z rąk Wójta Gminy Marka Sałka oraz Przewodniczącej Rady Gminy Anny Czajki otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.


LIPCE 694

LIPCE 695

LIPCE 696

LIPCE 697

LIPCE 698

LIPCE 699

LIPCE 700

LIPCE 701

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

04.10.2022 KGW Mszadla w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Festiwal KGW Polska od Kuchni”

KGW Mszadla w finale Ogólnopolskiego Konkursu
„Festiwal KGW Polska od Kuchni”

1 października na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie Koło Gospodyń Wiejskich w Mszadli reprezentowało Województwo Łódzkie i Gminę Lipce Reymontowskie w finale II Edycji Ogólnopolskim Konkursu „Festiwal KGW Polska od Kuchni”. Tegorocznym tematem było wesele w tradycji. Po wygranych czerwcowych eliminacjach w Uniejowie to właśnie Mszadla miała okazję wystartować w dwóch kategoriach.

W kategorii kulinarnej zaserwowaną potrawą było udko z kaczki sous-vide (gotowane w niskiej temperaturze), pieróg z dziadem, pure z selera i pietruszki oraz duszona czerwona kapusta z wiśniami i jabłkami. Dodatkowo oceniane było stoisko koła, które wyróżniało się na tle innych wyjątkowymi wypiekami. Zostało to ocenione bardzo wysoko, gdyż w klasyfikacji końcowej zajęło piąte miejsce.

W konkursie artystycznym Anna Czajka wykonała tradycyjne regionalne pieśni oczepinowe, które zobrazowane były pięknymi kadrami obrzędów weselnych Amatorskiego Zespołu im. Wł. St. Reymonta.

Dziękujemy KGW Mszadla za piękne reprezentowanie Gminy i gratulujemy udziału!


LIPCE 686

LIPCE 687

LIPCE 688

LIPCE 689

LIPCE 690

LIPCE 691

LIPCE 692

LIPCE 693

Link do nagrania z występu artystycznego KGW Mszadla:
https://www.youtube.com/watch?v=-LtPMUtFsCg

03.10.2022 Zaproszenie na spotkanie z LGD Baszta

28.09.2022 Aranżacja terenów zielonych – szkolenie

Aranżacja terenów zielonych – szkolenie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, że trwa rekrutacja na cykl szkoleń internetowych poszerzających wiedzę ogrodniczą i dotyczących aranżacji terenów zielonych.
Szkolenia są elementem projektu #WojewództwoŁódzkieOgrodemPolski i są bezpłatne. Wystarczy tylko wysłać zgłoszenie.

Bliższe informacje o webinariach i formularz zgłoszeniowy są dostepne pod adresem:
https://webinaria.gmsynergy.com.pl

26.09.2022 Remont drogi gminnej Drzewce – Wola Drzewiecka

Remont drogi gminnej Drzewce – Wola Drzewiecka

Trwają prace związane z remontem drogi gminnej nr 115201E Drzewce – Wola Drzewiecka. Na fragmencie drogi wymieniona została podbudowa, na całej długości wykorytowano pobocza. W ramach zadania droga zyska nową nawierzchnię oraz pobocza z kruszywa. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 959.400,00 zł. Całkowita wartość zadania 1.204.130,04 zł.

W związku z prowadzonymi pracami obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego. Za utrudniania przepraszamy.


LIPCE 682

LIPCE 683

LIPCE 684

LIPCE 685
 
23.09.2022 Lipce Reymontowskie mają nowego sołtysa

Lipce Reymontowskie mają nowego sołtysa

Na zebraniu wiejskim w dniu 21 września br. mieszkańcy sołectwa Lipce Reymontowskie m.in. wybierali sołtysa. W zebraniu uczestniczyło 50 mieszkańców. Na sołtysa wsi Lipce Reymontowskie wybrany został Pan Jarosław Lech. Zagłosowało za nim 50 mieszkańców. Nowo wybranemu sołtysowi gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów.

23.09.2022 Chodnik w Siciskach

Chodnik w Siciskach

Zakończyły się prace na terenie sołectwa Siciska związane z budową chodnika. Na inwestycję przeznaczono środki z tegorocznego Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.671,00 zł, a także środki pozyskane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000,00 zł w ramach naboru „Sołectwo na plus”.


LIPCE 678

LIPCE 679

LIPCE 680

LIPCE 681
 
23.09.2022 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXX Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Ślubowanie sołtysa.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określeni inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

15.09.2022 100 tysięcy dla Retniowca

100 tysięcy dla Retniowca

15 września Wójt Gminy Marek Sałek, Skarbnik Gminy Joanna Karpowiak oraz Sołtys wsi Retniowiec Agnieszka Pabian podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Zbigniewa Ziemba oraz Andrzeja Górczyńskiego na dofinansowanie projektu sołeckiego p.n. „Nowe Horyzonty turystki – stworzenie szlaku turystycznego Rezerwat Przyrody Źródła Borówki – Las Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Oddział w Rogowie” w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”. Wysokość dotacji to kwota 100 000 zł. Serdeczne podziękowania dla Zarządu oraz radnej Sejmiku Pani Ewy Wendrowskiej.

15.09.2022 Diagnoza problemów społecznych - ankieta online

Diagnoza problemów społecznych - ankieta online

Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa na zlecenie Gminy Lipce Reymontowskie realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do badania mieszkańców: https://lipce-mieszkancy.webankieta.pl

09.09.2022 Informacja dla Mieszkańców Woli Drzewieckiej

Informacja dla Mieszkańców Woli Drzewieckiej

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach informujemy, że jakość wody wodociągu Wola Drzewiecka odpowiada wymaganym parametrom jakości i jest przydatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 9.09.2022 r.

07.09.2022 90 lat Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta

90 lat Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta

W sobotę 3 września Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta obchodził jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą prowadzoną przez proboszcza ks. kan. Janusza Zabłockiego w koncelebrze z Zasłużonym dla Gminy Lipce Reymontowskie ks. Franciszkiem Urbaniakiem. Po mszy barwny korowód przeszedł ulicą Reymonta na Zagrodę Ludową. Jubilat - Amatorski Zespół Regionalny podczas obchodów jubileuszowych wystąpił z programem „Wesele Boryny”, a także zaprezentował „Program Krakowski”. W czasie uroczystości za zasługi na rzecz propagowania i kultywowania tradycji ludowych wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP. Odznaczenia otrzymali obecni i byli członkowie. Wręczono cztery Złote Krzyże Zasługi, pięć Srebrnych Krzyży Zasługi oraz 20 Brązowych Krzyży Zasługi. Dla upamiętnienia tego wydarzenia odsłonięto także pamiątkową tablicę.

Imprezę swoją obecnością uświetnili: Paweł Sałek - minister, doradca Prezydenta RP, Janusz Wojciechowski - Komisarz UE ds. Rolnictwa, Grzegorz Wojciechowski - poseł na Sejm RP, Rafał Ambrozik - senator RP, Ewa Wendrowska - radna Sejmiku Wojewódzkiego reprezentująca Marszałka Województwa Łódzkiego, Krzysztof Jażdżyk - Prezydent Miasta Skierniewice, Tadeusz Grotkowski - Wicestarosta Skierniewicki.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie uroczystości. Szczególne podziękowania i słowa uznania kierujemy do naszego jubilata - ambasadora Lipiec Reymontowskich. Dziękujemy.


LIPCE 666

LIPCE 667

LIPCE 668

LIPCE 669

LIPCE 670

LIPCE 671

LIPCE 672

LIPCE 673

LIPCE 674

LIPCE 675

LIPCE 676

LIPCE 677

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

06.09.2022 Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Dobiegły końca prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Wola Drzewiecka. Została położona warstwa wyrównawcza i ścieralna na całej długości remontowanego odcinka, oraz wykonano obustronne pobocza.

Całkowita wartość inwestycji 521.433,25 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 417.146,00 zł.


LIPCE 662

LIPCE 663

LIPCE 664

LIPCE 665
 
06.09.2022 25 lat Klubu Przyjemnego Wędkowania „OKOŃ”

25 lat Klubu Przyjemnego Wędkowania „OKOŃ”

W niedzielę 4 września nad lipieckim stawem jubileusz 25-lecia świętował Klub Przyjemnego Wędkowania „OKOŃ” z Lipiec Reymontowskich. Uroczystości rozpoczęły się we wczesnych godzinach rannych zawodami wędkarskimi. Wzięło w nich udział 15 zawodników. Jubilaci z rąk Wójta Gminy Marka Sałka i Przewodniczącej Rady Gminy Anny Czajki otrzymali pamiątkową tabliczkę, medale okolicznościowe oraz nagrodę pieniężną.

Uroczystości uświetnił przygotowany przez Prezesa Klubu Pana Piotra Reczulskiego poczęstunek, w tym okazjonalny tort podarowany przez Bogdana Dudę - Cukiernia Długosz - Duda. Nie zabrakło też pucharów wręczonych najlepszym wędkarzom ufundowanych przez Prezesa Klubu.

Wszystkim członkom Koła życzymy sukcesów w propagowaniu sportu wędkarskiego i wytrwania w tym sporcie do kolejnego jubileuszu.


LIPCE 654

LIPCE 655

LIPCE 656

LIPCE 657

LIPCE 658

LIPCE 659

LIPCE 660

LIPCE 661
 
06.09.2022 Gwiozdy Łowickie

Gwiozdy Łowickie

W niedzielę 4 września br. w Łowiczu na Starym Rynku odbyło się odsłonięcie kolejnych Gwiozd Łowickich. „Gwiozda Łowicko” to doroczna nagroda burmistrza Łowicza przyznawana od 2011 roku w dwóch kategoriach: twórczość ludowa oraz upowszechnianie i ochrona dóbr kultury. Jej celem jest honorowanie twórców ludowych za ich wyjątkową działalność, propagowanie sztuki oraz pielęgnowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Tegorocznym laureatem w kategorii upowszechnianie i ochrony dóbr kultury został mieszkaniec Lipiec Reymontowskich Pan Zbigniew Stań - założyciel i prowadzący Galerię Staroci i Pamiątek Regionalnych. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


LIPCE 646

LIPCE 647

LIPCE 648

LIPCE 649

LIPCE 650

LIPCE 651

LIPCE 652

LIPCE 653
 
02.09.2022 Kolejna droga z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kolejna droga z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 1 września br. został przekazany teren budowy dotyczący remontu drogi gminnej nr 115201E, Drzewce - Wola Drzewiecka. To kolejna droga remontowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Całkowita wartość zadania - 1.204.130,04 zł, pozyskane dofinansowanie - 959.400,00 zł.


LIPCE 642

LIPCE 643

LIPCE 644

LIPCE 645
 
02.09.2022 Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Trwają prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Wola Drzewiecka. Została położona warstwa wyrównawcza na całej długości remontowanego odcinka.


LIPCE 638

LIPCE 639

LIPCE 640

LIPCE 641
 
01.09.2022 Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

31.08.2022 Zaproszenie na jubileusz 90-lecia AZR im. Wł. St. Reymonta

31.08.2022 Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Rozpoczęły się prace związane z remontem fragmentu drogi gminnej nr 105307E w miejscowości Wola Drzewiecka. W ramach prowadzonych prac droga zyska nową nawierzchnię oraz pobocza z kruszywa. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. Jamno 99-400 Łowicz. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 417.146,00 zł. Całkowita wartość zadania 521.433,25 zł.

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. W dniach 1 i 2 września w godz. 7-17 ruch na drodze od strzeżonego przejazdu w Woli Drzewieckiej w kierunku Płyćwii będzie całkowicie wstrzymany. Za utrudniania przepraszamy.


LIPCE 635

LIPCE 636

LIPCE 637
 
30.08.2022 Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W ostatnią niedzielę sierpnia na stadionie gminnym w Głuchowie rozegrane zostały powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Gminę Lipce Reymontowskie reprezentowały drużyny: druhowie z OSP Drzewce oraz młodzieżowa drużyna dziewcząt z OSP Lipce Reymontowskie. Nasze dziewczęta wywalczyły III miejsce w swojej kategorii, natomiast drużyna OSP Drzewce VI miejsce. Gratulujemy.


LIPCE 627

LIPCE 628

LIPCE 629

LIPCE 630

LIPCE 631

LIPCE 632

LIPCE 633

LIPCE 634
 
30.08.2022 101 urodziny Pani Kazimiery Szychowskiej

101 urodziny Pani Kazimiery Szychowskiej

101 urodziny obchodziła nasza mieszkanka Pani Kazimiera Szychowska. W tym szczególnym dniu życzenia urodzinowe, list gratulacyjny, kwiaty oraz upominek przekazał Wójt Gminy – Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Czajka oraz pracownik Urzędu Gminy Pani Halina Wieszczy.

Gratulujemy i z całego serca życzymy Pani zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Już odmierzamy czas do następnych 102 urodzin.


LIPCE 624

LIPCE 625

LIPCE 626
 
25.08.2022 Zaproszenie na koncert

Zaproszenie na koncert

W najbliższą niedzielę 28 sierpnia po sumie w naszym Kościele Parafialnym odbędzie się koncert zespołu „Zbrucz” z Tarnopola (Ukraina). Zespół wykona pieśni patriotyczne i religijne.

Na koncert serdecznie zapraszają Proboszcz Ks. kan. Janusz Zabłocki i Wójt Gminy – Marek Sałek.

Zachęcamy do posłuchania jednego z wcześniejszych koncertów zespołu:

24.08.2022 UWAGA Mieszkańcy Woli Drzewieckiej

UWAGA Mieszkańcy Woli Drzewieckiej

Informujemy, że woda z wodociągu Wola Drzewiecka nie nadaje się do spożycia. Woda może być użytkowana wyłącznie do celów porządkowych. W dniu 25.08.2022 firma CEWOKAN dostarczy do każdego domu wodę przydatną do picia. Niniejsza informacja nie dotyczy gospodarstw zasilanych z wodociągu Drzewce. O stanie wody będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 24.08.2022 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 24.08.2022 r.

23.08.2022 Dożynki Powiatowe

Dożynki Powiatowe

W niedzielę 21 sierpnia nasza gmina wzięła udział w Dożynkach Powiatowych, które w tym roku odbywały się w Głuchowie. W korowodzie dożynkowym gminę reprezentowali: Wójt Gminy – Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Czajka, Sekretarz Gminy – Jolanta Bartosik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – Edyta Pintara. Wieniec dożynkowy oraz stoisko gminne przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Drzewcach.

Na scenie gminę reprezentowali artyści z Ogniska Muzycznego Mały Wirtuoz: Lena Wójt, Aleksandra Marat i Julia Maszkowska oraz członkowie Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta. Młodzi artyści zaśpiewali pieśni ludowe: „Bańdurka”, „Od samych Skierniewic” i „Oj nie chcę ja być ptaszyną”. Natomiast członkowie AZR Aleksandra i Tomasz Czajka oraz Sylwia Kolis i Piotr Pejski zatańczyli oberka i klapoka. Występującym akompaniowali Marek Dziuda i Mateusz Czajka. Choreografią oraz przygotowaniem uczestników zajęła się Bogusława Drzewiecka i Małgorzata Świderek.


LIPCE 612

LIPCE 613

LIPCE 614

LIPCE 615

LIPCE 616

LIPCE 617

LIPCE 618

LIPCE 619

LIPCE 620

LIPCE 621

LIPCE 622

LIPCE 623
 
18.08.2022 Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

W dniu 12 sierpnia br. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3.000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Czytaj dalej >>

16.08.2022 Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Głuchowie

11.08.2022 Plac za Urzędem Gminy z energooszczędnym oświetleniem

Plac za Urzędem Gminy z energooszczędnym oświetleniem

Na początku sierpnia br. wymienione zostało oświetlenie przy placu za budynkiem Urzędu Gminy. W nowoczesnym oświetleniu znalazły się energooszczędne żarówki typu LED, które to zastąpiły stare. Zmiana przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie do ochrony środowiska.

Jest to kolejna tego typu inwestycja. Na początku roku nowe energooszczędne oświetlenie uliczne zostało wymienione z sodowego w Wólce Krosnowskiej, a w ubiegłym roku wymianę przeprowadzono m.in. w Drzewcach na kol. Lipieckiej, a także przy ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich.


LIPCE 604

LIPCE 605

LIPCE 606

LIPCE 607

LIPCE 608

LIPCE 609

LIPCE 610

LIPCE 611
 
10.08.2022 Ogłoszenie o ponownym naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Ogłoszenie o ponownym naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie ogłasza ponowny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 10 sierpnia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.00-16.00, środa w godzinach od 8.00-18.00, piątek w godzinach od 8.00-14.00.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą do chwili wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Lipce Reymontowskie. Niewykorzystana wysokość środków w budżecie gminy na realizację zadania w roku 2022 wynosi 20.000,00 zł.

Wzór wniosku wraz z informacją o wymaganych załącznikach dostępny jest do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w pokojach nr 2 i 3.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 10 sierpnia 2022 roku dotyczące ponownego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji

Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji - ujednolicona

Wniosek o udzielenie dotacji (PDF)

Wniosek o udzielenie dotacji (DOCX)

10.08.2022 Przebudowa alejek w mini-parku

Przebudowa alejek w mini-parku

Zakończyły się prace na terenie lipieckiego mini-parku związane z przebudową alejek. Wszystkie kamieniste alejki zastąpione zostały kostką brukową. Na zadanie wydatkowano 60.889,00 zł. Projekt współfinansowany był z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł, pozostała część inwestycji 48.889,00 zł pokryta została z budżetu gminy w ramach środków Funduszu Sołeckiego.


LIPCE 596

LIPCE 597

LIPCE 598

LIPCE 599

LIPCE 600

LIPCE 601

LIPCE 602

LIPCE 603
 
19.07.2022 Zbiórka krwi dla sołtysa wsi Mszadla

Zbiórka krwi dla sołtysa wsi Mszadla

31 lipca w godz. 10.00 – 13.00 w budynku OSP Mszadla będzie można oddać krew dla sołtysa wsi Mszadla – Ryszarda Świderka, który choruje na ostrą białaczkę szpikową.

Żeby akcja się odbyła potrzeba min. 40 dawców, dlatego też prosimy o kontakt telefoniczny lub sms i zgłoszenie swojego udziału u organizatorek pod nr telefonów:

 • Marzena – 789 050 101,
 • Emilia – 784 607 761,
 • Paulina – 695 208 285.

Kto może oddać krew?

Czytaj dalej >>

14.07.2022 Nowe alejki w mini-parku

Nowe alejki w mini-parku

Na terenie lipeckiego mini-parku rozpoczęły się prace związane z przebudową alejek. Wszystkie kamieniste alejki zastąpione zostaną kostką brukową.


LIPCE 592

LIPCE 593

LIPCE 594

LIPCE 595
 
11.07.2022 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W sobotę 9 lipca br. na stadionie gminnym w Lipcach Reymontowskich rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wśród młodzieżowej drużyny dziewcząt I miejsce zajęły druhny z OSP Lipce Reymontowskie, natomiast wśród chłopców druhowie z OSP Wola Drzewiecka. W kategorii seniorów triumfowali druhowie z OSP Drzewce. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna OSP Lipce Reymontowskie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i puchary z rąk organizatorów: Wójta Gminy - Marka Sałka i Przewodniczącej Rady Gminy - Anny Czajki.


LIPCE 584

LIPCE 585

LIPCE 586

LIPCE 587

LIPCE 588

LIPCE 589

LIPCE 590

LIPCE 591

 Więcej zdjęć w fotogalerii

07.07.2022 Wójt Gminy Ambasadorem Kultury Tradycyjnej

Wójt Gminy Ambasadorem Kultury Tradycyjnej

W dniu 6 lipca br. na Zamku Królewskim, podczas gali wręczania nagród im. Oskara Kolberga Wójt Gminy Marek Sałek z rąk Wicepremiera – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz wicepremiera – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka odebrał tytuł Ambasadora Kultury Tradycyjnej.

Wyróżnienie to jest przyznawane samorządowcowi, który w ostatnim roku w szczególny sposób zasłużył się wsparciem na rzecz rozwoju kultury tradycyjnej w swoim regionie.

Na uroczystości wręczono medale „Za zasługi dla kultury ludowej” laureatom reprezentującym 14 regionów z 9 województw kraju. Część z nich wystąpiła w krótkich programach artystycznych, nie zabrakło również okolicznościowych gratulacji przedstawicieli władz państwowych.

 fot. Marta Ankiersztejn, źródło: nimit.pl

07.07.2022 Zmarła Krystyna Królówna

Zmarła Krystyna Królówna

W środę 6 lipca br. w wieku 82 lat zmarła Krystyna Królówna – ceniona aktorka teatralna, radiowa i telewizyjna. Realizowała się na wielu polach, tworząc niezapomniane role nie tylko przed kamerą, lecz także w słuchowiskach. Popularność przyniosła jej rola w filmowej adaptacji „Chłopów”, gdzie wcielała się w postać Hanki Borynowej, żony Antka.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...

 Krystyna Królówna w kadrze z filmu „Chłopi”
 
05.07.2022 Przebudowa ulicy Słonecznej

Przebudowa ulicy Słonecznej

W dniu 28 czerwca br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Andrzeja Górczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipce Reymontowskie (ul. Słoneczna). Wysokość dotacji to kwota 141.030,00 zł.


• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023 18:01