image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Archiwum aktualności - rok 2017
30.11.2017 Rolniku, bądź bezpieczny na drodze - noś odblaski!

Osoby znajdujące się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym mają obowiązek posiadania w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie muszą nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszające się w strefie zamieszkania.

Osoby nie przestrzegające przepisów dotyczących obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym mogą zostać ukarane mandatem. Brak odblasków u poszkodowanego może być również uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku i stanowić powód do odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Nie o karę jednak tu chodzi, lecz przede wszystkim o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Warto zainwestować kilka złotych w elementy, które poprawią naszą widoczność po zmroku - mogą to być opaski, kamizelki oraz smycze.

W związku z powyższym Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi przygotował artykuł na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach, w którym zwraca się bezpośrednio do mieszkańców naszej gminy:

Rolniku bądź bezpieczny na drodze

27.11.2017 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIV Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny.
11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji o gruntach na podatek rolny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2016-2020".
15. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
17. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy.
18. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Wolne wnioski i sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

24.11.2017 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 29 listopada 2017 r. godz. 8:00 - 17:00
  - Chlebów, Retniowiec.

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

14.11.2017 Informacje nt. Krajowego Zasobu Nieruchomości

W związku z wejściem w życie w dniu 11 września 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529), która zainicjowała powstanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie realizował zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus, stanowiącego element narodowego programu mieszkaniowego - zamieszczamy poniżej skan pisma Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 września 2017 r., znak: NK:146622/17, przekazującego pakiet informacji o tworzonej ofercie mieszkaniowej dla zainteresowanych, aby umożliwić zapoznanie się z nimi szerszej grupie osób potencjalnie zainteresowanych programem.

Skan pisma Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 września 2017 r.

10.11.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

07.11.2017 Podpisanie umowy na kolektory słoneczne

W dniu 6 listopada 2017 r. Wójt Gminy Jerzy Czerwiński podpisał z Wicemarszałkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim umowę na dofinansowanie projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej".

06.11.2017 Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

17.10.2017 Dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Lipiec Reymontowskich na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędą się w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w dniu 23 października 2017 w godz. 13.00 - 16.00, oraz 27 października 2017 w godz. 9.30 - 12.30.

Zaproszenie SIME POLSKA

13.10.2017 Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w nieodpłatnym szkoleniu pn. "Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich".
Szkolenie skierowane jest do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członków KGW, LGD, oraz Izb Rolniczych.
Wykładowcami będą osoby z następujących instytucji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lokalnych Grup Działania, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Informacji udziela pracownik biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Pani Grażyna Olszewska tel. 505180844.
Proszę o potwierdzenie telefoniczne przybycia na szkolenie.

Bliższe informacje w poniższym załączniku:

Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich

13.10.2017 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”.

II. Termin konsultacji: 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 października 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 02 listopada 2017 r.

III. Forma konsultacji: 

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
11.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

28.09.2017 Ankieta - gaz

Mieszkańcy Lipiec Reymontowskich, którzy są zainteresowani podłączeniem gazu ziemnego do swoich domów, proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie poniższej ankiety, oraz jej złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy:

Ankieta - gaz

28.09.2017 Zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA)

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

21.09.2017 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 22 września 2017 r. godz. 10:00 - 17:00
  - Lipce Reymontowskie ul. Arc. Janisława, Dominikowej, Nowickiej, Południowa, Reymonta nr 1 - 43, Słoneczna, Wiosenna, Wiatraczna

 • 26 września 2017 r. godz. 11:00 - 17:00
  - Lipce Reymontowskie ul. Boryny, Cicha, Lipowa nr 51-70, Nowickiej

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

13.09.2017 Informacje KRUS

Informacja o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosku o emeryturę rolniczą

Informacja o możliwości odroczenia terminu płatności składek KRUS przez rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic

04.09.2017 II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym

30.08.2017 Bezpłatne konsultacje - Fundusze Europejskie

21.08.2017 Dożynki Powiatowe w Żelaznej

W dniu 20 sierpnia br. w Żelaznej gm. Skierniewice odbyły się Dożynki Powiatowe. Naszą gminę godnie reprezentowało KGW Drzewce, druhowie z OSP Drzewce oraz sołtys wsi Mariusz Dobrzański.

Piękny wieniec prezentowali:
- Józef Stefaniak
- Marcin Wojciechowski
- Łukasz Latek
- Sebastian Seliga

O stoisko promocyjne i prezentację na scenie zadbały panie:
- Honorata Supera
- Genowefa Kwaśnik
- Jolanta Białkowska
- Anna Wojciechowska
- Agnieszka Dziuda
- Halina Latek
- Maria Stefaniak
- Krystyna Kostrzewa
- Urszula Dobrzańska
- Urszula Kuchta
- Ewelina Latek
- Maria Marat
- Katarzyna Marat
- Agnieszka Wójcik

Tekst piosenki ułożyła Pani Bogusława Drzewiecka, zaś na akordeonie akompaniował Marek Dziuda. Transport i dodatkowy namiot zapewnili Państwo Magdalena i Piotr Dobrzańscy.

Pomimo nienajlepszej pogody frekwencja dopisała i tegoroczne dożynki były bardzo udane.

1.jpg
1
2.jpg
2
3.jpg
3
4.jpg
4
5.jpg
5
6.jpg
6
7.jpg
7

16.08.2017 Apel o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego

10.08.2017 Kolory Polski

31.07.2017 Informacje

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż:

I.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenia prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenia prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

II.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 listopada br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na dany okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 grudnia br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na dany okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na dany okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

31.07.2017 Turniej Wsi

20.07.2017 Jubileusz 85-lecia AZR

17.07.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Lipce - tekst
Projekt planu Lipce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Lipce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Lipce

10.07.2017 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 14 lipca 2017 r. godz. 8:00 - 16:00
  - Chlebów, Retniowiec

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

10.07.2017 Nowa stawka opłaty za wodę

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 roku weszła w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie, która została zatwierdzona przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwałą Nr XXI/148/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców po zmianie wynosi 2,22 zł netto + należny podatek VAT.
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie uległa zmianie i wynosi 2,00 zł/miesiąc netto + należny podatek VAT.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

03.07.2017 Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym

Okres wakacji to czas, gdy najmłodsi, mając dużo wolnego czasu, potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom to podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, zwłaszcza w okresie nasilonych prac polowych, pochłaniających rolnikom większość dostępnego czasu.

W związku z powyższym KRUS przygotował artykuł na temat licznych zagrożeń dla życia i zdrowia dzieci i dorosłych - prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym - artykuł

27.06.2017 UWAGA! - Afrykański pomór świń (ASF)

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

APEL do hodowców trzody chlewnej

INFORMACJA dla hodowców trzody chlewnej dotyczaca afrykańskiego pomoru świń

Wszelkie informacje na temat afrykańskiego pomoru świń (m.in. filmy szkoleniowe) zawarte są na stronie internetowej Powiatowego Inspektora Weterynarii w Skierniewicach pod adresem: http://piwskierniewice.pl

26.06.2017 Jubileusz 100-lecia OSP w Lipcach Reymontowskich

26.06.2017 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXI Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy:
   1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
   2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
   3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
   4) zapoznanie z opinia składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia,
   5) zapoznanie z wnioskiem absolutoryjnym sformułowanym przez komisję rewizyjną i opinią komisji
   w sprawie wykonania budżetu,
   6) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o przedłożonym przez komisję rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Drzewce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłana nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipce Reymontowskie położonej w Lipcach Reymontowskich na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie".
15. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
17. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na II-gie półrocze 2017 r.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i sprawy różne.
20. Uroczysta część.
21. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

19.06.2017 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę "EKO-REGION" od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

21.07.2017 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
25.07.2017 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
28.07.2017 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
31.07.2017 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 sztuk),
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz,
- kamienie,
- odzież,
- lekarstwa,
- szkło luzem,
- materiały budowlane np. cegła,
- opakowania po farbach, olejach itp.,
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

13.06.2017 Zmiany obowiązujących przepisów w zakresie wycinki drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

Informujemy, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. zobowiązany będzie dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

Tekst ustawy znajdą Państwo pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

13.06.2017 Obchody 150. rocznicy urodzin Wł. St. Reymonta - Warszawa 7.05.2017 r.

31.05.2017 Srebrny Krzyż Zasługi

W dniu 29 maja br. podczas uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy - Jerzy Czerwiński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczył Prezydent RP Andrzej Duda.

29.05.2017 XX Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

24.05.2017 Szacowanie szkód po wiosennych przymrozkach

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż została rozpoczęta procedura szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.
W związku z tym rolnicy, którzy stwierdzili całkowite lub częściowe szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.
Formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy (pokój nr 3) lub wydrukować z załączników zamieszczonych poniżej.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy - pokój nr 3.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku (bez mapek) o przyznanie płatności na rok 2017, złożonego w ARiMR.

18.05.2017 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 27 maja 2017 r. godz. 8:00 - 16:00
  - Drzewce kol. Słupska

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

12.05.2017 XI Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

12.05.2017 Zjazd absolwentów i harcerzy

12.05.2017 Zawody strzeleckie

11.05.2017 Lipieckie potrawy w TVP3 Łódź

9 maja na terenie naszej gminy gościła ekipa TVP3 Łódź. Celem wizyty było nagranie kolejnego odcinka programu kulinarnego Łódzkie rozsmakowane w tradycji.
Na terenie zagrody ludowej kapustę z grochem Antka szykowały panie z KGW Drzewce.
W Karczmie u Boryny - gotowano barszcz Reymonta na zakwasie.
Słynne lipieckie pierogi panie z KGW Lipce Reymontowskie przyrządzały w Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych p. Zbigniewa Stania. Na potrzeby programu tym razem potrawa ta nazywała się pierogi Jagusi z kapustą, mięsem i grzybami.
W remizie OSP w Woli Drzewieckiej miejscowe druhny z OSP zaprezentowały dwie potrawy z Chłopów Wł. St. Reymonta - kaszę jęczmienną ze skwarkami i Maciejowe placki z mąki gryczanej z miodem i śmietaną.
Zapraszamy do obejrzenia naszych wspaniałych kucharek na antenie TVP3.
Odcinek z naszej gminy zostanie wyemitowany w TVP3 Łódź w programie Łódzkie rozsmakowane w tradycji 13 maja (sobota) o godz. 19.15.
Powtórki można będzie obejrzeć 14 maja (niedziela) o godz. 17.45 oraz 20 maja (sobota) o godz. 19.15.
Dla osób które nie mają możliwości obejrzenia tego nagrania w TVP3 mamy informację, iż nasze panie będzie można oglądać w internecie po wpisaniu: Łódzkie rozsmakowane w tradycji - TVP3 Łódź - już od najbliższego poniedziałku.

01.JPG
1
02.JPG
2
03.JPG
3
04.JPG
4
05.JPG
5
06.JPG
6
07.jpg
7
08.JPG
8
09.JPG
9
10.JPG
10
11.JPG
11
12.JPG
12
13.JPG
13
14.JPG
14
15.JPG
15

11.05.2017 Majowe Forum Gospodarcze w Makowie

Wójt Gminy Maków ma zaszczyt serdecznie zaprosić do udziału w Majowym Forum Ggospodarczym realizowanym w ramach projektu Gmina Maków - regionalnym centrum innowacji i rozwoju, którego celem jest umożliwienie lepszego rozwoju firm oraz gospodarstw rolnych.
Majowe Forum Gospodarcze odbędzie się w Makowie w dniach: 27 - 28 maja 2017 roku.
Forum przeznaczone jest dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą oraz pozarolniczą.

Bliższe informacje w poniższych załącznikach:

Zaproszenie i program
Karta zgłoszenia

28.04.2017 Rehabilitacja kręgosłupa w Ośrodku Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

Informujemy, że w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich rozpoczął działalność gabinet rehabilitacyjny oferujący masaże kręgosłupa i fizykoterapię.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • masaż leczniczy, aquavibron, elektroterapię,
 • światłolecznictwo, ultradźwięki,
 • fonoforezę, ćwiczenia indywidualne.

Na zabiegi można zapisywać się telefonicznie pod nr: 667 145 691 lub 503 625 397.

14.04.2017 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 25 kwietnia 2017 r. godz. 8:00 - 11:00
  - Mszadla
  - Siciska

 • 25 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 - 16:00
  - Wólka Krosnowska

 • 28 kwietnia 2017 r. godz. 8:00 - 17:00
  - Drzewce kol. Słupska

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

14.04.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Lipce - tekst
Projekt planu Lipce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Lipce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Lipce

Projekt planu Drzewce - tekst
Projekt planu Drzewce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Drzewce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Drzewce

06.04.2017 Komunikaty dla rolników

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - kwieciak jabłkowiec

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - parch jabłoni

Komunikat o zasadach wprowadzania ziemniaków do obrotu

30.03.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

20.03.2017 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

17.03.2017 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 20 marca 2017 r. godz. 8:00 - 17:00
  - Lipce Reymontowskie ul. Golki, Mostowa, Reymonta nr 42 - 49, Targowa nr 3 - 5,
    Wiosenna od SKR do Słonecznej, Boryny, Cicha, Nowickiej, Leśna, Lipowa
  - Mszadla
  - Siciska
  - Wola Drzewiecka nr 4 - 10

 • 22 marca 2017 r. godz. 8:00 - 17:00
  - Wólka Krosnowska

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

16.03.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

08.03.2017 Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Mszadli

02.03.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

22.02.2017 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.1817) i uchwały nr XVII/117/16 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia na rok 2017 Programu Współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bliższe informacje zawierają załączniki:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego

22.02.2017 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2017-02-22

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz.60, poz.573, poz. 1909) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 8 marca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

22.02.2017 Zaproszenie na Dzień Kobiet

21.02.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

03.02.2017 APEL do hodowców drobiu

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Z tego powodu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głowny Lekarz Weterynarii wystosowali apel do hodowców drobiu, którego treść zamieszczamy poniżej w załączniku:

Apel do hodowców drobiu
Ulotka informacyjna

W związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy na terenie naszej gminy prosimy o bezwzględne pozostawienie drobiu
w pomieszczeniach zamkniętych.
 
30.01.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

30.01.2017 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2017 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2017 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.
Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w terminie do 28.02.2017 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi.
Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.
Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

19.01.2017 Obwieszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 14:01