image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Ogłoszenia - archiwum
30.11.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że dnia 30 listopada 2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

03.10.2016 OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mszadla, Siciska i Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 30 września 2016 r. wydana została decyzja Starosty Skierniewickiego Nr 345/2016 udzielająca Gminie Lipce Reymontowskie, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mszadla, Siciska i Lipce Reymontowskie na działkach ew. nr położonych w obrębie:
04 Mszadla: 254/1, 252/1, 253, 700, 433, 703, 244/1, 422, 625, 578, 624, 695, 379/2, 424, 423, 704/6, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 84/2, 85, 86, 88, 89, 90/2, 94, 96/1, 96/2, 97, 327/1, 325, 324, 319, 318, 317, 302, 301, 290/1, 273/1, 260/1, 256/1, 320, 321/4, 321/6, 321/2, 322, 326/1, 328/3, 328/2, 329, 323, 330, 314, 367, 368, 369/1, 332/1, 693, 370, 334, 335, 371, 372, 373/1, 337, 373/2, 338, 375, 704/4, 344, 342/2, 704/5, 345, 393, 392, 391/1, 390/1, 690, 386, 384, 373/3, 373/4, 346, 347, 348, 402, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 425, 434, 436, 438, 358, 439, 442, 443, 444, 681/1, 682, 445, 446, 364, 365, 366, 135, 136, 157, 450, 451/1, 451/2, 452/1, 452/2, 407, 589, 591, 592, 593/1, 635, 636, 637, 639, 610/3, 614/2, 666/2, 671, 672, 623, 453, 160, 454, 455, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 459, 460, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 468/1, 176, 177, 178/1, 179, 180, 181, 247, 248, 680, 249/1, 249/3, 249/2, 250;
03 Lipce Reymontowskie: 41, 85, 103, 173, 283, 972, 857, 834, 833/24, 43/1, 573, 633, 55, 58, 59, 61, 62, 66/1, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 1025, 82/1, 83, 84, 85, 86/2, 87, 88, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95/3, 95/4, 96/2, 97, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130/1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 103, 100, 98, 97, 95/2, 95/1, 89/1, 86/1, 82/2, 1023, 76, 71, 65, 63, 140, 141/1, 142/1, 180/1, 144, 147, 1026, 1024/1, 192/1, 151, 155, 159, 161, 162, 163/1, 163/2, 163/3, 164, 165, 167/1, 168, 169, 170, 172/1, 262/2, 263, 216/1, 214/3, 212, 211/1, 210/1, 208, 206, 204, 202/1, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1, 972, 971/1, 971/2, 868/1, 874, 850, 828, 824/1, 847, 822, 820, 819/2, 804/2, 803/12, 803/11, 803/10, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pok. 131, I piętro, godzinach pracy urzędu (tj. 8.00 - 16.00 oprócz środy).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

STAROSTA SKIERNIEWICKI

Mirosław Belina

03.10.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

20.09.2016 OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 15 września 2016 r. wydana została decyzja Starosty Skierniewickiego Nr 329/2016 udzielająca Gminie Lipce Reymontowskie, pozwolenia na rozbudowę i przebudowę części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich na działce nr ew. 860/1 położonej w obrębie Lipce Reymontowskie, ul. Mostowa, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pok. 131, I piętro, w godzinach pracy urzędu (tj. 8.00 - 16.00 oprócz środy).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

STAROSTA SKIERNIEWICKI

Mirosław Belina

11.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, 11.07.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2016 r. została wydana decyzja Nr 3/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ubojni brojlerów kurzych Reydrob Sp. z o.o. o część dwukondygnacyjną, w której zlokalizowana będzie myjnia pojemników zwrotnych oraz magazyn opakowań suchych".
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

30.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, 30.05.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 30 maja 2016 r. została wydana decyzja Nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie".
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20, stosownie do zapisu art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz w myśl art. 49 kpa, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Wówczas w takich przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

16.05.2016 Zawiadomienie

Lipce Reymontowskie, 16.05.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.1.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie".
Informuję, że w toku powyższego postępowania uzyskano opinie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem znak: WOOŚ-I.4240.25.2016.AZi.5 z dnia 9 maja 2016 r., wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, opinią znak: PSSE-ZNS-470/1R/16 z dnia 21 stycznia 2016 r., stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

16.05.2016 Zawiadomienie

Lipce Reymontowskie, 16.05.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.1.2016

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 16 maja 2016 r. znak: RGPiK.6220.1.2016 odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie".
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

10.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, 10.05.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 10 maja 2016 r. została wydana decyzja Nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia".
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20, stosownie do zapisu art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz w myśl art. 49 kpa, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Wówczas w takich przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

29.04.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia"

29.04.2016 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia"

21.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ubojni brojlerów kurzych Reydrob Sp. z o.o. o część dwukondygnacyjną, w której zlokalizowana będzie myjnia pojemników zwrotnych oraz magazyn opakowań suchych realizowanego na działce nr ew. 982/8 w miejscowości Lipce Reymontowskie

11.04.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) informuję, że w dniu 11.04.2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

11.04.2016 Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie"

07.04.2016 Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia"

01.04.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.04.2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

08.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia"

13.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie"

07.01.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039, 1180, 1265, 1322) informuję, że dnia 7 stycznia 2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

16.11.2015 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XV/119/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w godzinach pracy Urzędu, gdzie zapoznać się można z niezbędną dokumentacją sprawy. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej bip.lipcereymontowskie.nv.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w sali widowiskowej o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

- bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie,

- w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie

Jerzy Czerwiński

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

17.08.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

03.08.2015 Praca dla kierowcy

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Gminy Lipce Reymontowskie poszukuje kierowcy.

Wymagania:
• prawo jazdy kat. D,
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
• brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
• posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej (szkolenie okresowe),
• ukończenie kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób.

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:
Praca polega na dowiezieniu dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy i gmin ościennych do ośrodka szkolno-wychowawczego w Skierniewicach w godz. od 7-9 i z powrotem od godz. 13 (około 4 godz./dzień).
Dzieci dowożone są Fordem Transitem (12 miejsc).

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie, 2000 zł brutto na miesiąc.

Okres zatrudnienia:
1.09.2015 – 30.06.2016

Informacje udzielają:
Agnieszka Łopatka, Tel. 468316124, e-mail: zeao_lipce_r@wp.pl

06.05.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

30.04.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuję, że dnia 30 kwietnia 2015 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

15.04.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) informuję, że w dniu 15.04.2015 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

24.02.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) informuję, że w dniu 24.02.2015 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

27.11.2014 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) informuję, że dnia 27 listopada 2014 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

16.06.2014 Obwieszczenie

10.04.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej we wsi Wola Drzewiecka

25.03.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wola Drzewiecka

13.03.2014 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, dnia 13 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie:

 1. uchwały Nr XXIII/183/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie przyjętego uchwałą Nr XII/61/2003 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 grudnia 2003 r (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 71, poz. 648), dotyczącego wsi Mszadla w zakresie zapisów:
  1. §3 pkt 4 – w zakresie ograniczeń w rozbudowie i nadbudowie istniejącej zabudowy kolidującej z wyznaczonymi liniami zabudowy,
  2. §10 – w zakresie ustalonych wysokości zabudowy;
 2. uchwały Nr XXIII/184/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie przyjętego uchwałą Nr XII/59/2003 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 71, poz. 646), dotyczącego wsi Wólka Krosnowska w zakresie zapisów:
  1. §3 pkt 4 – w zakresie ograniczeń w rozbudowie i nadbudowie istniejącej zabudowy kolidującej z wyznaczonymi liniami zabudowy,
  2. §10 – w zakresie ustalonych wysokości zabudowy;
 3. uchwały Nr XXIII/185/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie przyjętego uchwałą Nr XII/62/2003 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 48, poz. 455), dotyczącego fragmentu wsi Wola Drzewiecka w zakresie zapisów:
  1. §3 pkt 4 – w zakresie ograniczeń w rozbudowie i nadbudowie istniejącej zabudowy kolidującej z wyznaczonymi liniami zabudowy,
  2. §10 – w zakresie ustalonych wysokości zabudowy;
 4. uchwały Nr XXIII/186/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie przyjętego uchwałą Nr XXIV/157/2001 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 50, poz. 1170), dotyczącego wsi Chlebów w zakresie zapisów:
  1. §3 pkt 5 – w zakresie ograniczeń w rozbudowie i nadbudowie istniejącej zabudowy kolidującej z wyznaczonymi liniami zabudowy,
  2. §10 – w zakresie ustalonych wysokości zabudowy.

Jednocześnie informuję, zgodnie z wymogiem art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), iż na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowych zmian planu.

Każdy ma prawo składać wnioski do zmian planu w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.
Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
/-/ Jerzy Czerwiński

14.02.2014 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2014-02-14

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

03.02.2014 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XXVI/209/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

28.01.2014 Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich - protokół z II etapu

Protokół z II etapu prac Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich z dnia 27 stycznia 2014 roku

15.01.2014 Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich - protokół z oceny formalnej

Protokół z oceny formalnej przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

19.12.2013 OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów ewidencyjnych Drzewce oraz Lipce Reymontowskie

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwały Nr XXIV/199/13 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów ewidencyjnych Drzewce oraz Lipce Reymontowskie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl.
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
Jerzy Czerwiński

Do pobrania:
Druk wniosku.pdf
Druk wniosku.doc

19.12.2013 OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwały Nr XXIV/198/13 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl.
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
Jerzy Czerwiński

Do pobrania:
Druk wniosku.pdf
Druk wniosku.doc

18.11.2013 Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs na stanowisko Dyrektora GOKSiR

04.11.2013 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Lipce Reymontowskie, 2013-11-04

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014” 

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 12 listopada 2013 r.
termin zakończenia konsultacji: 18 listopada 2013 r.

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
09.10.2013 Obwieszczenie

06.08.2013 Dom do sprzedania

Do sprzedania dom w bardzo dobrym stanie, murowany, 3 pokoje z kuchnią w miejscowości Wola Drzewiecka. Telefon kontaktowy: 46 874 25 51.

12.07.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2013-07-12

12.06.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2013-06-12

11.02.2013 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XVII/131/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

04.02.2013 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2013-02-04

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2012 w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)). 
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 3.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. 
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu. 
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 18 lutego 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

01.02.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że dnia 1 lutego 2013 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
17.01.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Lipce Reymontowskie, 2013-01-17

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie


wykaz sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

L.p.

Położenie
i nr działki
Powierz-
chnia
[ha]
Opis
nieruchomości
Cena wywoławcza
[zł] netto
Forma
zbycia
1

Wola Drzewiecka
działka nr ew. 748

KW nr LD1B/00018324/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzezinach. 
Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

0,36 ha

Działka zabudowana – budynek po byłej szkole podstawowej, budynek murowany 2-kondygnacyjny, oddany do eksploatacji w 1955 roku, powierzchnia użytkowa wynosi 448m2
Działka uzbrojona w sieć elektryczną, wodociagową i kanalizację (szambo).

367.300 zł Przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość jest zgodnie z planem ogólnym przestrzennego zagospodarowania Gminy Lipce Reymontowskie (Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie zatwierdzony został Uchwałą Nr XII/62/2003 Rady Gminy w Lipcach Reymontowskich z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, wieś Lipce Reymontowskie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 48 poz.455) przeznaczona pod tereny użyteczności publicznej.7.32.U.).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości mogą złożyć wniosek w ciągu 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu. 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, tel. 46 831 61 97 lub 46 831 61 66.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie od dnia 17 stycznia 2013 r. na okres 21 dni.

31.12.2012 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że dnia 31 grudnia 2012 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
08.11.2012 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Lipce Reymontowskie, 2012-11-08

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013” 

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 16 listopada 2012 r.
termin zakończenia konsultacji: 19 listopada 2012 r. do godz. 13.00

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
18.10.2012 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, dnia 18.10.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwały nr XV/119/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Lipce Reymontowskie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z projektem planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w granicach w/w planu.

Przedmiotem planu będzie ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, pok. nr 2 w godzinach urzędowania.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz prognozy w terminie do dnia 15 listopada 2012 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
Jerzy Czerwiński

Wniosek dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie

15.10.2012 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie.

II przetarg ustny nieograniczony

05.10.2012 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że zapytanie ofertowe na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej zostało rozstrzygnięte i wybrana została oferta Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Lipce Reymontowskie

14.09.2012 Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej, zgodnie z warunkami zawartymi w poniższym załączniku:

Zapytanie ofertowe

28.08.2012 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie.

I przetarg ustny nieograniczony

06.08.2012 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 27 lipca 2012 r. w sprawie sporządzenia projektów planów ochrony dla 16 rezerwatów przyrody z terenu województwa łódzkiego

02.07.2012 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

19.06.2012 Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta 17, 96-127 Lipce Reymontowskie. Pełną treść ogłoszenia zawiera poniższy załącznik:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Lipcach Reymontowskich 

10.05.2012 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

10.05.2012 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że dnia 29 marca 2012 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
30.03.2012 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30. 03. 2012 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
29.03.2012 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że dnia 29 marca 2012 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
05.03.2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, w zakresie upowszechniania kultury i sportu wśród mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dziedzinie piłki nożnej do realizacji zadania wybrała:

Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce

09.02.2012 Zawiadomienie o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 06 lutego 2012 r, wydana została decyzja Starosty Skierniewickiego Nr 1/2012 udzielająca Gminie Lipce Reymontowskie reprezentowanej przez Pana Jerzego Czerwińskiego - Wójta Gminy Lipce Reymontowskie, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933E od kilometra 0 + 000 do kilometra 0,688,15, która obejmuje:
- budowę drogi od ulicy Leśnej do drogi powiatowej nr 2933E wraz ze zjazdami;
- przebudowę stanowiska słupowego w linii 15kV Skierniewice-Godzianów, znajdującego się w pasie projektowanej drogi.
Decyzji tej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie 2012-02-09.pdf

06.02.2012 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr X/85/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

04.01.2012 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2012-01-04

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2012 w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
–  uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
–  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)). 
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 3.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. 
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu. 
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 23 stycznia 2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

13.12.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.11.2011 r. Gminy Lipce Reymontowskie, reprezentowanej przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933E od kilometra 0 + 000 do kilometra 0 + 688,15.

Obwieszczenie 2011-12-13.pdf

05.12.2011 Wyniki konsultacji społecznych projektu programu współpracy

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2012 zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr IX/75/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 12 października 2011 r. i trwały od 14 do 17 listopada 2011r. do godz. 13.00.

Uwagi do projektu programu współpracy zgłosiła jedna organizacja: Fundacja im. Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich. 

Organizacja zaproponowała zmiany zapisu rozdziału VI poprzez nadanie brzemienia: „Do zadań priorytetowych w roku 2012 zalicza się wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działań tworzących i promujących turystyczną atrakcyjność gminy Lipce Reymontowskie”. Propozycja nie została uwzględniona.

Uwzględniono natomiast opinię do projektowanego aktu i w rozdziale V „Formy współpracy” wprowadzono zapis w pkt. 2 lit. h „organizowanie spotkań wszystkich działających na terenie gminy organizacji pozarządowych, propozycje wspólnych zadań i integracji na rzecz gminy.

Program współpracy wraz z wniesionymi opiniami i uwagami został w dniu 18 listopada br. przedstawiony Radzie Gminy Lipce Reymontowskie do uchwalenia.

24.11.2011 Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lipce Reymontowskie, 2011-11-24

Znak: RP.6220.5.2.2011

OBWIESZCZENIE
o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2011 roku została wydana przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie decyzja nr 4/2011 o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 632, 633 obręb 4 Mszadla, gm. Lipce Reymontowskie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskie
2. tablicy ogłoszeń w sołectwie Drzewce
3. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
4. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

24.11.2011 Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lipce Reymontowskie, 2011-11-24

Znak: RP.6220.4.2.2011

OBWIESZCZENIE
o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2011 roku została wydana przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie decyzja nr 3/2011 o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 719, 722, 723, 724, 598/2, 725, 717/3 obręb 2 Drzewce, gm. Lipce Reymontowskie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskie
2. tablicy ogłoszeń w sołectwie Drzewce
3. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
4. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

07.11.2011 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Lipce Reymontowskie, 2011-11-07

Znak: RP.6733.9.5.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 7 listopada 2011 roku została wydana decyzja nr 1/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia dla poprawy warunków napięciowych u odbiorców w miejscowości Wola Drzewiecka gm. Lipce Reymontowskie, zasilanych ze stacji nr 2 – 0389 „Wola Drzewiecka 1” obejmująca działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 612/1, 617/1, 617/6, 617/3, 621/1, 621/4, 623/5, 623/4, 623/5, 623/2, 645/1, 647, obręb geodezyjny 7 Wola Drzewiecka, gm. Lipce Reymontowskie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W/w decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 2.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
03.11.2011 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Lipce Reymontowskie, 2011-11-03

Ogłoszenie 
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:
projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2012” 

II. Termin konsultacji: 
termin rozpoczęcia konsultacji: 14 listopada 2011 r.
termin zakończenia konsultacji: 17 listopada 2011 r. do godz. 13.00

III. Forma konsultacji: 
złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 
1. projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2012. 
2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami
Formularz zgłoszenia opinii lub uwag

27.10.2011 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że dnia 27 października 2011 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
20.10.2011 Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lipce Reymontowskie, dnia 2011-10-20

Znak: RP.6220.5.2011

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 5 października 2011 r. na wniosek MEGAWAT s. j. Wiśniewski & Gorzelak, 95-200 Pabianice ul. 20 Stycznia 16/41, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 632, 633 obręb 4 Mszadla, gm. Lipce Reymontowskie. 
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

z up. Wójta Gminy
/-/ mgr Jolanta Bartosik

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskie
2. tablicy ogłoszeń w sołectwie Mszadla
3. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

20.10.2011 Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lipce Reymontowskie, dnia 2011-10-20

Znak: RP.6220.4.2011

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 5 października 2011 r. na wniosek MEGAWAT s. j. Wiśniewski & Gorzelak, 95-200 Pabianice ul. 20 Stycznia 16/41, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 719, 722, 723, 724, 598/2, 725, 717/3 obręb 2 Drzewce, gm. Lipce Reymontowskie. 
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

z up. Wójta Gminy
/-/ mgr Jolanta Bartosik

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskie
2. tablicy ogłoszeń w sołectwie Drzewce
3. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

15.09.2011 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Lipce Reymontowskie, 2011-09-15

Znak: RP.6220.3.2011

OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 15 września 2011 roku została wydana przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie decyzja nr 2/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie mroźni z częścią rozbioru produktów pochodzenia zwierzęcego, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 982/4, 984/8, 988/9, 988/17 obręb 3 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

28.07.2011 Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lipce Reymontowskie, 2011-07-28

Znak: RP.6220.3.2011

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy 
Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2011 r. na wniosek MTM FOOD Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kamion 107, 96-330 Puszcza Mariańska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie mroźni z częścią rozbioru produktów pochodzenia zwierzęcego, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 982/4, 984/8, 988/9, 988/17 obręb 3 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie. 
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
Informuję, że zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 ww. ustawy, organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wystąpił oddzielnym pismem o opinię do właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach), co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskich
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

26.07.2011 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Lipce Reymontowskie, 2011-07-26

Znak: RP.6220.2.2011

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2011 roku została wydana przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie decyzja nr 1/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku gospodarczego (obory) ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy na działce nr ew. 384, obręb 2 Drzewce, gm. Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskich
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

13.07.2011 Informacja Starosty Skierniewickiego dotycząca składania wniosków o wydanie pozwoleń na budowę oraz robót budowlanych

Starosta Skierniewicki jako organ administracji architektoniczno - budowlanej nagminnie spotyka się z problemem składania przez inwestorów niekompletnych dokumentów do wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz do zgłoszenia budowy obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych. 
W związku z tym przedstawiamy nadesłane przez Starostę Skierniewickiego materiały informacyjne i wzory pism, z którymi powinni zapoznać się wszyscy zainteresowani:

Pozwolenia na budowę - materiały informacyjne ze starostwa

27.06.2011 Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2011-06-27

Znak: RP.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. na wniosek firmy Konserwacja i Naprawa Pojazdów Samochodowych Michał Kozłowski z siedzibą w Drzewcach 36, 96-127 Lipce Reymontowskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego budynku gospodarczego (obory) ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy na działce ew. nr 384 obręb 2 Drzewce, jedn. ewid. Lipce Reymontowskie. 
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
Informuję, że zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 ww. ustawy, organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wystąpił oddzielnym pismem o opinię do właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach), co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskich
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

06.05.2011 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Lipce Reymontowskie, dnia 2011-05-06

Znak: RP.6220.1.2.2011

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji zmieniającej 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 6 maja 2011 r., na wniosek „REYDROB” Sp. jawna Przedsiębiorstwo Drobiarskie M&M T. Mirowski, J. Malesa ul. Golki 19, 96-127 Lipce Reymontowskie z dnia 8 kwietnia 2011 r., została wydana przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie decyzja znak RP.6220.1.2.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca ostateczną decyzję znak RP/7625/3/2010 z dnia 30.06.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych przy ubojni drobiu „REYDROB” w Lipcach Reymontowskich na działkach ew. nr 988/6, 988/4, 984/4, 982/5, obręb 03 Lipce Reymontowskie, wraz z budową kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Uchanki przez działki ew. nr 988/7, 1022 obręb 03 Lipce Reymontowskie oraz działki ew. nr 291, 293, 292, 382, 345, 373, 371, 372, 453, 455 obręb 07 Wola Drzewiecka, gm. Lipce Reymontowskie. Zmiana polega na tym, że:

 1. w punkcie 2 ppkt 1 orzeczenia i w uzasadnieniu decyzji oraz w załączniku nr 1 do decyzji – charakterystyka przedsięwzięcia i w załączniku nr 2 – karta informacyjna przedsięwzięcia, zmieniono numery ewidencyjne działek w taki sposób, że:
  nr ewid. 988/6 zastąpić numerami ewid. 988/15 oraz 988/16
  nr ewid. 988/4 zastąpić numerami ewid. 988/11 oraz 988/12
  nr ewid. 984/4 zastąpić numerami ewid. 984/10 oraz 984/11
  nr ewid. 982/5 zastąpić numerami ewid. 982/15 oraz 982/16
  nr ewid. 988/7 zastąpić numerami ewid. 988/13 oraz 988/14
   

 2. pozostałe warunki w decyzji pozostają bez zmian.

Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

13.04.2011 Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2011-04-13

Znak: RP.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2011 r. na wniosek „REYDROB” Sp. j. Przedsiębiorstwo Drobiarskie M&M T. Mirowski, J. Malesa, ul. Golki 19, 96-127 Lipce Reymontowskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RP/7625/3/2010 z dnia 30.06.2010r.
Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie i przebudowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych przy uboju drobiu „REYDROB” w Lipcach Reymontowskich na działkach ew. nr 988/15, 988/16, 988/11, 988/12, 984/10, 984/11, 982/15, 982/16 obręb 03 Lipce Reymontowskie, wraz z budową kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeczki Uchanki przez działki ew. nr 988/13, 988/14, 1022 obręb 03 Lipce Reymontowskie oraz działki ew. nr 291, 293, 292, 382, 345, 373, 371, 372, 453, 455 obręb 07 Wola Drzewiecka, gm. Lipce Reymontowskie. 
W wyniku dokonanego podziału pięciu działek nr 988/6, 988/4, 984/4, 982/5 i 988/7 powstało dziesięć działek o nowych numerach 988/15, 988/16, 988/11, 988/12, 984/10, 984/11, 982/15, 982/16, 988/13, 988/14. Łączna powierzchnia działek nie uległa zmianie. Zmiana numerów działek nie wpłynęła na lokalizację i zakres przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane będzie dokładnie w tym samym miejscu, które określone było w ww. decyzji. Wszystkie obiekty w ramach przedsięwzięcia będą miały to samo usytuowanie, obrys i odległości od obiektów sąsiednich.
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
Informuję, że zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 ww. ustawy, organ wydający decyzję 
o uwarunkowaniach środowiskowych, wystąpił oddzielnym pismem o opinię do właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach), co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

08.04.2011 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2004 t. N 261 poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że w dniu 08.04.2011 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
07.03.2011 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) i uchwały Nr XXXVI/182/10 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2011” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

04.03.2011 Pismo Urzędu Marszałkowskiego dot. odpadów

Poniżej publikujemy pismo Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 11 lutego 2011 r. dotyczące „zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów”:

Pismo UM z 11-02-2011.pdf

17.02.2011 Harmonogram zebrań wiejskich
 
Lp. Nazwa wsi Miejsce Data Godzina
I termin II termin
1 Wólka Podlesie Remiza OSP 22 luty 1300 1330
2 Wólka Krosnowska Remiza OSP 22 luty 1430 1500
3 Retniowiec Sołtys wsi 23 luty 1400 1430
4 Chlebów Sołtys wsi 23 luty 1530 1600
5 Siciska Sołtys wsi 24 luty 1330 1400
6 Drzewce Świetlica OSP 28 luty 1630 1700
7 Wola Drzewiecka Remiza OSP 01 marzec 1630 1700
8 Mszadla Szkoła Podstawowa 02 marzec 1630 1700
9 Lipce Reymontowskie GOKSiR 03 marzec 1630 1700
 
07.02.2011 Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji pn. „Budowa LCS Skierniewice wraz z przebudową układu torowego stacji Skierniewice”:

Obwieszczenie z 31-01-2011.pdf

11.01.2011 Dopłaty do materiału siewnego

Informujemy, że zbliża nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mających charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje w tej sprawie:

ARR Dopłaty do materiału siewnego 2011

08.12.2010 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że dnia 8 grudnia 2010 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
03.12.2010 Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji „Budowa LCS Skierniewice wraz z przebudową układu torowego stacji Skierniewice”:

Obwieszczenie z 30-11-2010.pdf

15.11.2010 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, dnia 2010-11-15

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2010–2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2010–2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/178/10 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 października 2010r.
Z treścią przyjętego dokumentu oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) można zapoznać się na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: lipcereymontowskie.bipst.pl w zakładce „Prawo Lokalne” -> „Uchwały Rady Gminy” -> „Uchwały Rady Gminy z 2010 roku” oraz w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 (pokój nr 3, w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600).

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. umieszczenie na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

12.11.2010 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że dnia 12 listopada 2010 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
11.10.2010 Ogłoszenie

Lipce Reymontowskie, dnia 11 października 2010 r

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwały Nr XXV/138/09 z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z projektem studium zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do studium oraz prognozy w terminie do dnia 10 listopada 2010 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
24.09.2010 Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie sporządzenia projektów planów ochrony dla 28 rezerwatów przyrody z terenu województwa łódzkiego:

Obwieszczenie z 20-09-2010.pdf

04.08.2010 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, dnia 2010-08-04

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2010–2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017”. 
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z ww. opracowaniami w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 (pokój nr 3, w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600).
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 05.08.2010r. do dnia 25.08.2010r., w następującej formie:
• pisemnie – na adres: Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 
• ustnie do protokołu – w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 (pokój nr 3, w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600),
• drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lipcereymontowskie.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym. 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie. 

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. umieszczenie na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

30.06.2010 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Lipce Reymontowskie, dnia 2010-06-30

Znak: RP/7625/3/2010

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2010 r. została wydana przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie decyzja (znak sprawy RP/7625/3/2010) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych przy ubojni drobiu „REYDROB” w Lipcach Reymontowskich na działkach ew. nr 988/6, 988/4, 984/4, 982/5, obręb 03 Lipce Reymontowskie, wraz z budową kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Uchanki przez działki ew. nr 988/7, 1022 obręb 03 Lipce Reymontowskie oraz działki ew. nr 291, 293, 292, 382, 345, 373, 371, 372, 453, 455 obręb 07 Wola Drzewiecka, gm. Lipce Reymontowskie.
Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

05.05.2010 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2010-05-05

Znak: RP/7625/3/2010

O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 2010 r. na wniosek „REYDROB” Sp. jawna Przedsiębiorstwo Drobiarskie M&M T. Mirowski, J. Malesa ul. Golki 19, 96-127 Lipce Reymontowskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych przy uboju drobiu „REYDROB” w Lipcach Reymontowskich na działkach ew. nr 988/6, 988/4, 984/4, 982/5, obręb 03 Lipce Reymontowskie, wraz z budową kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeczki Uchanki przez działki ew. nr 988/7, 1022 obręb 03 Lipce Reymontowskie oraz działki ew. nr 291, 293, 292, 382, 345, 373, 371, 372, 453, 455 obręb 07 Wola Drzewiecka, gm. Lipce Reymontowskie. 
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227).
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy 
w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.
Wgląd do akt sprawy nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

26.04.2010 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że dnia 26 kwietnia 2010 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
04.03.2010 Zaproszenie na konferencję

Instytut Europejski w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji: „Społecznie Znaczy Ekonomicznie - rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim”, która odbędzie się 23 marca 2010 r. Konferencja organizowana jest w ramach Projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia", którego celem jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tą tematyką i możliwościami zatrudnienia w sektorze ES. 
Celem Konferencji jest stworzenie okazji do pogłębionej analizy nad stanem dzisiejszym ekonomii społecznej zarówno w województwie łódzkim, jak i w Polsce oraz jej przyszłością. Wydarzenie ma rozpowszechnić ideę społecznej przedsiębiorczości wśród instytucji rynku pracy oraz pomocy i
 integracji społecznej, jak i podmiotów ekonomii społecznej oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem w tej dziedzinie. 

Formularz zgłoszeniowy
Harmonogram konferencji
Plakat

02.03.2010 Zaproszenie na konferencję

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi serdecznie zaprasza na konferencję „Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie ogólnopolska kampania informująca, promująca Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)”, która zostanie zorganizowana w najbliższym czasie w Łodzi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Bliższe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konferencja EMAS

02.03.2010 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. z późn. zm.)  i uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku

15.02.2010 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, dnia 2010-02-15

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2010–2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017”. 
W/w projekt dokumentu stanowi aktualizację Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla gminy Lipce Reymontowskie, który został przyjęty Uchwałą Nr XX/115/05 Rady Gminy Lipce Reymontowskie w dniu 16 lutego 2005 roku. 
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentów w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 (pokój nr 3, w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600).
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 16.02.2010r. do dnia 08.03.2010r., w następującej formie:
• pisemnie – na adres: Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich, 96-127 Lipce Reymontowskie
  ul. Reymonta 24, 
• ustnie do protokołu – w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
  ul. Reymonta 24 (pokój nr 3, w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600),
• drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lipcereymontowskie.pl, bez konieczności opatrywania ich
  podpisem elektronicznym. 
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie. 

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. umieszczenie na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

27.01.2010 Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych

600 000 zł na inicjatywy kulturalne dla organizacji pozarządowych

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Zainteresowane stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje w terminie od 15 stycznia do 15 lutego b.r. 

02 lutego b.r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbędzie się spotkanie informacyjne. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej  www.bip.lodzkie.pl/bip/tematyczne/konkursy i przesłać na wskazane w nim adresy. Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:

Informacja o konkursie ofert
Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne

25.01.2010 Zaproszenie na bezpłatny kurs

Agencja Szkoleniowa AP GRINIAR zaprasza na bezpłatny kurs

WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK BIUROWO - KADROWY
Nr projektu WND-POKL.08.01.01-10-251/09

(90 godzin szkoleniowych: zajęcia w soboty i niedziele)

TERMIN: styczeń - kwiecień 2010 r.
MIEJSCE:  centrum Skierniewic

Uczestnikami kursu mogą być mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy:

 • pracują na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, lub umowy o dzieło,
 • z własnej inicjatywy zainteresowani są podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz umiejętności, poza godzinami i miejscem swojej pracy.

W ramach kursu zapewniamy uczestnikom:

 • Wysoki standard organizacyjny, niewielkie grupy szkoleniowe (15 osób).
 • Materiały szkoleniowe, obiady oraz serwis kawowy.
 • Certyfikaty poświadczające ukończenie kursu.

KONTAKT:
Agencja Szkoleniowa AP GRINIAR
tel. kom. 0 517 623 696
e-mail: lodzkie.biurowi@griniar.pl
www.grinar.pl

07.01.2010 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że dnia 7 stycznia 2010 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
06.01.2010 Harmonogram zebrań wiejskich w miesiącu styczniu 2010 r.
 
Lp. Nazwa wsi Miejsce Data Godzina
1 Retniowiec Sołtys wsi 7 styczeń 14.00
2 Chlebów Sołtys wsi 7 styczeń 16.00
3 Wólka Podlesie Remiza OSP 8 styczeń 14.00
4 Wólka Krosnowska Remiza OSP 8 styczeń 14.00
5 Siciska Sołtys wsi 8 styczeń 16.00
6 Mszadla Szkoła Podstawowa 11 styczeń 17.00
7 Wola Drzewiecka Remiza OSP 12 styczeń 17.00
8 Drzewce Świetlica OSP 13 styczeń 17.00
9 Lipce Reymontowskie GOKSiR 14 styczeń 17.00
 
04.01.2010 Wymagania dla przedsiębiorców

Informuję, że od dnia 15 stycznia 2010 r. wchodzą w życie wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 9 grudnia 2009 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 395, poz. 3549 z dnia 31 grudnia 2009 r.)

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
29.12.2009 Obowiązujące stawki podatkowe na 2010 rok

Uprzejmie informujemy, że stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie i w 2010 r. będą obowiązywały stawki z roku poprzedniego – Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Cena żyta do podatku rolnego na 2010 r. wynosi 34,10 zł za 1 dt – komunikat prezesa GUS z 19 października 2009 r. (Monitor Polski Nr 68 poz. 886). W związku z powyższym do ustalenia podatku rolnego obowiązuje stawka 85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy.

09.12.2009 Pismo Wojewody Łódzkiego w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

10.11.2009 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok

Poniżej przedstawiamy projekt programu współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 do konsultacji społecznych.

Wszelkie sugestie i uwagi prosimy kierować na adres sekretariat@lipcereymontowskie.pl

Projekt programu współpracy na 2010 rok

27.10.2009 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Lipce Reymontowskie, dnia 2009-10-27

Znak: RP/7625/1/2009

O B W I E S Z C Z E N I E 
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 27 października 2009 r. została wydana przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie decyzja nr 2/2009 (znak sprawy RP/7625/1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zbiornikowej instalacji gazowej do naziemnego magazynowania gazu – budowa zbiornika gazu propan – butan o poj. 6700 l przy istniejącym zbiorniku gazu propan – butan o poj. 6700 l na terenie Wytwórni Pasz „REYPASZ” W. i J. Malesa i P. Kumosa spółka jawna z siedzibą w Chlebowie 30 gm. Lipce Reymontowskie, na działce ew. nr 230, obręb 01 Chlebów, Gm. Lipce Reymontowskie.
Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

25.09.2009 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Lipce Reymontowskie, dnia 2009-09-25

Znak: RP/7625/2/2009

O B W I E S Z C Z E N I E 
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 25 września 2009 r. została wydana przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie decyzja znak RP/7625/2/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach, zmieniająca decyzję znak RP/7625/7/2008 z dnia 30.12.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku ubojni wieprzowo-wołowej na działkach ew. nr 845, 846 i 847 obręb 03 Lipce Reymontowskie gm. Lipce Reymontowskie.
Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

18.09.2009 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2009-09-18

Znak: RP/7625/2/2009

O B W I E S Z C Z E N I E 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 15 września 2009 r. na wniosek „KOLARY” s.c. Waldemar Kolary, Justyna Markus, ul. Wiosenna 28, 96-127 Lipce Reymontowskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RP/7625/7/2008 z dnia 2008-12-30, polegającej na uwzględnieniu pominiętych działek nr ew. 845 i 846, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie dotyczącej rozbudowy budynku ubojni wieprzowo-wołowej na działce nr ew. 847, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227).
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy 
w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.
Wgląd do akt sprawy nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

18.09.2009 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2009-09-18

Znak: RP/7625/1/2009

O B W I E S Z C Z E N I E 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 10 września 2009 r. na wniosek Wytwórni Pasz „REYPASZ” W i J Malesa, P. Kumosa Spółka jawna, Chlebów 30, 96-127 Lipce Reymontowskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zbiornikowej instalacji gazowej do naziemnego magazynowania gazu – budowa zbiornika gazu propan – butan o poj. 6700l przy istniejącym zbiorniku gazu propan – butan o poj. 6700l na terenie Wytwórni Pasz „REYPASZ” na działce ew. nr 230, obręb 01 Chlebów, gm. Lipce Reymontowskie. 
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227).
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy 
w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.
Wgląd do akt sprawy nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

17.08.2009 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, wieś Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do Uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, wieś Lipce Reymontowskie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 sierpnia 2009r. do 21 września 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich w godz. urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich o godz.1700.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2009r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Lipce Reymontowskie do rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
14.05.2009 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla fragmentów terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych:
- w rejonie ul. Nowickiej (tereny o symbolach: 3.118.MNu i 3.152.P),
- w rejonie ul. Reymonta, Targowej i Wiosennej (tereny o symbolach: 3.73.U, 3.74U, 3.77.MNu, 3.78.MNu,RO i 3.111.RMu),
- w rejonie ul. Reymonta, Nowickiej i Boryny (tereny o symbolach: 3.110.U i 3.112.MNu,RO), na obszarze wsi Lipce Reymontowskie o granicach określonych na fragmencie rysunku planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21maja 2009r. do 22 czerwca 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich w godz. urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 maja 2009r. w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskich o godz. 1700.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta gminy Lipce Reymontowskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2009r.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
08.05.2009 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 
na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

 1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 24 m2 składający się z dwóch pomieszczeń, znajdujący się w Lipcach Reymontowskich, przy ul. Reymonta 20,
 2. Przeznaczenie lokalu: prowadzenie działalności gospodarczej – usługi weterynaryjne na rzecz dotychczasowego najemcy.
 3. Oddanie w najem nastąpi w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
 4. Czynsz miesięczny z tytułu najmu wynosi 75,25 zł netto plus podatek VAT 22%.
 5. Czynsz płatny co miesiąc w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury na konto Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich lub w kasie Urzędu Gminy.

Uwaga:
Niniejszy wykaz zostaje ogłoszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 - na okres 21 dni.

Lipce Reymontowskie, 2009-05-08

27.04.2009 Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Lipce Reymontowskie, dnia 2009-04-27

Znak: RP/7625/8/2008/2009

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; zm. Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505; zm. Dz.U. z 2009r. Nr 42, poz. 340) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. została wydana przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie Decyzja (znak: RP/7625/8/2008/2009) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce ew. nr 313/3, obręb 04 Mszadla, gm. Lipce Reymontowskie.

Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

08.04.2009 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Lipce Reymontowskie, 2009-04-08

Ogłoszenie
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2004 t. N 261 poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że dnia 8 kwietnia 2009 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości położonej w Lipcach Reymontowskich (część działki 795) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – właściciela kiosku).

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
20.03.2009 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

 1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 75,68 m2 składający się z następujących pomieszczeń: sala kawiarni o pow. 38,38 m2, zaplecze kuchenne - 11,2 m2, zaplecze socjalno-sanitarne - 3,1 m2 , garderoba - 23 m2, znajdujący się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24.
 2. Przeznaczenie lokalu: Kawiarnia wraz zapleczem, do prowadzenia działalności gastronomiczno - rozrywkowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
 3. Oddanie w najem nastąpi w drodze bezprzetargowej na okres 36 miesięcy.
 4. Czynsz miesięczny z tytułu najmu wynosi 300 zł netto plus podatek VAT 22%.
 5. Czynsz płatny z góry do 15-tego każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich

Uwaga:
Niniejszy wykaz zostaje ogłoszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 - na okres 21 dni.

Lipce Reymontowskie, 2009-03-20

16.03.2009 Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów UGiP

Ponieważ od 2009 roku Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie drukują komunikatów, dostęp do tych informacji jest możliwy za pośrednictwem Internetu. Strona na której znajduje się Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów jest umieszczona pod adresem piorin.gov.pl - należy kliknąć w górnym menu na pozycję Sygnalizacja, a następnie wybrać województwo i powiat. Można też przejść bezpośrednio do komunikatów dotyczących naszego województwa klikając na poniższy link:
http://piorin.gov.pl/sygn/php/rpowiat.php?kod=LOSK

04.03.2009 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz. 379), producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 02 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. w pokoju nr 9 (Referat Finansowy).
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 01 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r.
Formularz wniosku dostępny jest do pobrania poniżej oraz w pokoju nr 9. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 046 631 61 66 - pani Anna Cieślak.

Formularze do pobrania:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

19.02.2009 Informacja

Lipce Reymontowskie, dnia 2009-02-19

Znak: RP/7625/8/2008/2009

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży elektrowni wiatrowej na działce ew. nr 313/3, obręb 04 Mszadla, gm. Lipce Reymontowskie. 
W powyższej sprawie na wniosek, z dnia 17.11.2008 r., Pani Anety Malesa zam. Mszadla 58, 96-127 Lipce Reymontowskie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Przedmiotem decyzji, która ma być wydana będzie określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży elektrowni wiatrowej na działce ew. nr 313/3, obręb 04 Mszadla, gm. Lipce Reymontowskie.
Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz po dokonaniu uzgodnień ze Starostą Skierniewickim.
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3, w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600).
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w wyżej określonym terminie jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuje się, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. umieszczenie na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

12.02.2009 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla fragmentów terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych:
- w rejonie ul. Reymonta i Nowickiej,
- w rejonie ul. Reymonta, Targowej i Wiosennej,
- w rejonie ul. Wiosennej i Targowej (strona wschodnia),
- w rejonie ul. Nowickiej i Boryny,
- w rejonie ul. Słonecznej, Wiosennej i Dominikowej,
na obszarze wsi Lipce Reymontowskie o granicach określonych na fragmentach rysunku planu miejscowego (sekcja Nr 1 i 2), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lutego 2009r. do 20 marca 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich w godz. urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich o godz. 1700.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta gminy Lipce Reymontowskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2009r.

Lipce Reymontowskie, 2009-02-12

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
02.02.2009 Zaproszenie do składania ofert

Gmina Lipce Reymontowskie zaprasza przedsiębiorców z branży budowlanej do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie.
Z zakresem robót można zapoznać się osobiście w urzędzie gminy. 
Telefon kontaktowy do urzędu: 046 831 61 97. Oferty można składać w terminie do końca lutego br.

30.12.2008 Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-12-30

Znak: RP/7625/7/2008

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 30.12.2008 r., na wniosek „KOLARY” Sp. c. Waldemar Kolary, Justyna Markus, ul. Wiosenna 28, 96-127 Lipce Reymontowskie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku ubojni wieprzowo-wołowej na działce ew. nr 847, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.

Stosownie do art. 32 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

 
Lipce Reymontowskie, 2009-02-12

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
01.12.2008 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-12-01

Znak: RP/7625/8/2008

Z A W I A D O M I E N I E 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2008 r. na wniosek Anety Malesa zam. Mszadla 58, 96-127 Lipce Reymontowskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży elektrowni wiatrowej na działce ew. nr 313/3, obręb 04 Mszadla, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Zawiadomienie umieszcza się:
1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipcach Reym.
2. stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

19.11.2008 Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjno-promocyjne

W imieniu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragniemy zaprosić do udziału w bezpłatnym spotkaniu inforacyjno - promocyjnym

Sieć Punktów Kolsultacyjnych
- pomoc przy pozyskiwaniu dotacji z UE,

które odbędzie się w Skierniewicach w Starostwie Powiatowym w Sali Konferencyjnej na I piętrze, przy ul. Konstytucji 3-Maja 6, dnia 24.11.2008, o godz. 11.00

Na spotkaniu będą się mogli Państwo dowiedzieć m.in. w jaki sposób można pozyskać fundusze ze środków Unii Europejskiej na rozwój firmy lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Konsultanci z Punktów Konsultacyjnych poinformują Państwa o tym: w jaki sposób uzyskać dofinansowanie, gdzie należy się udać, jakie należy złożyć dokumenty, w celu ubiegania się o pomoc ze środków Unii Europejskiej. 

We wszelkich sprawach organizacyjnych pytania należy kierować do:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, tel. 042 630 36 67, faks: 042 632 90 89.
http://www.frp.lodz.pl

Pobierz kartę zgłoszenia

30.10.2008 Informacja o prowadzonym postępowaniu

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-10-30

Znak: RP/7625/7/2008

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku ubojni wieprzowo-wołowej na działce ew. nr 847, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuje się, iż w sprawie powyższej można składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 pok. nr 3 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji.

Jednocześnie informuje się, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych i znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

 

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
28.10.2008 Informacja o wydaniu decyzji 

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-10-28

Znak: RP/7625/3/2007/2008

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.10.2008 r., na wniosek Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich na działce nr ewid. 860/1, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.

Stosownie do art. 32 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

 

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
02.10.2008 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy uprzejmie informuje, że w dniach 13 – 17 października 2008 r. w godz. 6.00 – 21.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość i ulicę według następującego harmonogramu:

13.10.2008 r. (poniedziałek) 
Lipce Reymontowskie ulice:
Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna

14.10.2008 r. (wtorek)
Lipce Reymontowskie ulice: 
Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna

16.10.2008 r. (czwartek)
Drzewce
Wola Drzewiecka

17.10.2008 r. (piątek)
Wólka Podlesie
Wólka Krosnowska
Siciska
Mszadla
Chlebów
Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed bramę w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV
2. zużyte opony od samochodów osobowych
3. jarzeniówki, świetlówki
4. złom metalowy
5. przeterminowane lekarstwa
6. elementy z tworzyw sztucznych (folia) nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji
7. zużyte meble i elementy stolarki

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
- gruz
- kamienie
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit)
- odpady zielone

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (46) 833 33 34

02.10.2008 Powiadomienie - susza

W związku z wejściem w życie w dniu 30 września 2008 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich do dnia 10.10.2008 r. wszystkich rodzin rolniczych, które:
- mają oszacowane szkody spowodowane przez suszę przez Komisję powołaną przez Wojewodę,
- w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem (opłaca KRUS),
- w których szkody w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Osoby zainteresowane proszone są o zabranie ze sobą:
- dowodu osobistego,
- nakazów płatniczych na 2008 rok,
- ostatniej opłaty składki KRUS.

17.09.2008 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Informuję, że w dniu 17 września 2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Woli Drzewieckiej (działka nr 50) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
28.08.2008 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że dnia 28 sierpnia 2008 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
11.08.2008 Informacja o postępowaniu

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-08-11

Znak: RP/7625/3/2007/2008

I N F O R M A C J A 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, na działce nr ewid. 860/1, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuje się, iż w sprawie powyższej można składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 pok. nr 3 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji. 

Jednocześnie informuje się, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych i znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

 

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
11.07.2008 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-07-11

Znak: RP/7625/7/2008

Z A W I A D O M I E N I E 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2008 r. zostało wszczęte na wniosek „KOLARY” Sp. c. Waldemar Kolary, Justyna Markus, ul. Wiosenna 28, 96-127 Lipce Reymontowskie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku ubojni wieprzowo-wołowej na działce ew. nr 847, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
23.06.2008 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-06-23

Znak: RP/7625/3/2008

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) zawiadamiam, że w dniu 23.06.2008 r., na wniosek Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 115205E (dojazdowej) do gruntów rolnych we wsiach Mszadla i Siciska na działce nr ewid. 252/1, obręb 04 Mszadla, gm. Lipce Reymontowskie.

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Na niniejszą decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
04.06.2008 Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-06-04

Znak: RP/7625/4/2008

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.06.2008 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika gazu propan – butan o pojemności 6700 l wraz z przyłączem gazowym do budynku Wytwórni Pasz „REYPASZ”, działka ew. nr 230, obręb 01 Chlebów, gm. Lipce Reymontowskie.

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
14.05.2008 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-05-14

Znak: RP/7625/4/2008

Z A W I A D O M I E N I E 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. zostało wszczęte na wniosek Wytwórni Pasz „REYPASZ” W. i J. Malesa i P. Kumosa Sp. j., Chlebów 30, 96-127 Lipce Reymontowskie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika gazu propan – butan o pojemności 6700 l wraz z przyłączem gazowym do budynku Wytwórni Pasz „REYPASZ”, działka ew. nr 230, obręb 01 Chlebów, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
30.04.2008 Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-04-30

Znak: RP/7625/5/2007/2008

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.04.2008 r., na wniosek Pana Waldemara Malesa zam. Chlebów 30, 96-127 Lipce Reymontowskie, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody o wielkości do Q=15,0 m3/h, działka ew. nr 184, obręb 01 Chlebów, gm. Lipce Reymontowskie.


Zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
30.04.2008 Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-04-30

Znak: RP/7625/6/2007/2008

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.04.2008 r., na wniosek Pani Wioletty Kumosa zam. ul. Golki 22, 96-127 Lipce Reymontowskie, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody o wielkości do Q=15,0 m3/h, działka ew. nr 134, obręb 01 Chlebów, gm. Lipce Reymontowskie.

Zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
25.04.2008 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-04-25

Znak: RP/7625/3/2008

Z A W I A D O M I E N I E 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 k.p.a., Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2008 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych (gminnej) we wsiach Mszadla i Siciska na działce nr ewid. 252/1, obręb 04 Mszadla, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 
14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia
w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku 
w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
22.04.2008 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zrealizowanego przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, 2008-04-22

Znak: RP/7625/1/2008

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
dla zrealizowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) zawiadamiam, że w dniu 22.04.2008 r., na wniosek Zarządu Powiatu w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zrealizowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1319E relacji Słupia – Lipce Reymontowskie – Pszczonów na działkach nr ewid. 687, 361, 233 gm. Lipce Reymontowskie i działkach nr ewid. 20 i 273 gm. Słupia.

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Na niniejszą decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
17.04.2008 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Zgodnie z art. 9ac ust.1 ustawy z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz.1374) oraz zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 08.04.2008r. została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 3z/2008 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie ul. Targowa 74 pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Rozbudowa podstacji trakcyjnej Lipce Reymontowskie, wzdłuż linii kolejowej nr 1 Warszawa - Koluszki - Katowice, realizowanej w ramach przebudowy linii kolejowej Warszawa - Łódź - etap I (odcinek Skierniewice – Łódź Widzew) - działka numer ewidencyjny 881 w Lipcach Reymontowskich”.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Infrastruktury Delegatury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach ul. Jagiellońska 29 (pokój 207 tel. 0-46 834-16-81 lub 834-16-56).

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

17.04.2008 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Zgodnie z art. 9ac ust.1 ustawy z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 191, poz.1374) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 10.04.2008r. została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 4z/2008 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie ul. Targowa 74 pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Linia napowietrzna 110 kV zasilają podstację trakcyjną Lipce Reymontowskie - działki numer ewidencyjny: 881 (teren otwarty PKP) i 362/3 (teren zamknięty PKP) – Lipce Reymontowskie oraz 794/2 (teren zamknięty PKP) – Wola Drzewiecka, gmina Lipce Reymontowskie” obejmującą budowę linii napowietrznej 110 kV – słup nr 1 – działka nr ewidencyjny 881, słup nr 3 – działka nr ewidencyjny 362/3, słupy nr nr 5, 7, 9, 10 – działka nr ewidencyjny 794/2 oraz budowę przewodu odgromowego na linii skojarzony z włóknami światłowodowymi (przewód OPGW).

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Infrastruktury Delegatury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach ul. Jagiellońska 29 (pokój 203 tel. 0-46 834-16-21).

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

07.04.2008 Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-04-07

Znak: RP/7625/2/2008

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.04.2008 r., na wniosek „REYDROB” Sp. jawna Przedsiębiorstwo Drobiarskie M&M T. Mirowski, J. Malesa ul. Golki 19, 96-127 Lipce Reymontowskie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiorników na gaz propan – butan (3 zbiorniki po 6700 l każdy wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku ubojni), na działkach nr ewid. 984/4 i 982/5, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.

Zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
18.03.2008 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2004 t. N 261 poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że dnia 20 marca 2008 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
18.03.2008 Szkolenia dotyczące PROW 2007-2013

Chcesz otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej? Nie wiesz jak wypełnić wniosek? Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne spotkanie na którym zaprezentujemy jak wypełniać wnioski oraz odpowiemy na pytania dotyczące PROW 2007-2013.

Terminy i program spotkań zawiera poniższy załącznik:

Szkolenia LGD dotyczące PROW 2007-2013

05.03.2008 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lipce Reymontowskie, 2008-03-05

Znak: RP/7331/1/2008

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 5 marca 2008 roku z wniosku Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego "KOLPROJEKT" Spółka z o.o. 04-938 Warszawa ul. Boremlowska 40A działającego w imieniu inwestora PKP PLK S.A. w Warszawie ul. Targowa 74 została wydana decyzja nr 1/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przejazdów kolejowych oraz budowie kabli zasilania energetycznego, zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, kabli sterowniczych i kabla teletechnicznego w ramach przebudowy linii kolejowej szlaku Płyćwia - Rogów, realizowanej na nieruchomościach położonych na terenie wsi Lipce Reymontowskie, oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 361 (pas drogowy drogi powiatowej Nr 1319E), 174, 175, 176, 177, 218, i 881 (obszar kolejowy wyłączony z terenów zamkniętych), obręb geodezyjny 3 Lipce Reymontowskie, jednostka ewidencyjna gm. Lipce Reymontowskie.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
21.02.2008 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lipce Reymontowskie, 2008-02-21

Znak: RP/7330/1/2008

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Centralnego Biura Projektowo – Badawczego Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Boremlowskiego 40A działającego z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie ul. Targowa 74, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przejazdów kolejowych w km 84,710 i km 85,565 oraz budowie kabli zasilania energetycznego, zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, kabli sterowniczych i kabla teletechnicznego w miejscowości Lipce Reymontowskie w ramach przebudowy linii kolejowej na stacji Płyćwia i szlaku Płyćwia – Rogów, działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 174, 175, 176, 177, 218, 361, 881 obręb geodezyjny 3 Lipce Reymontowskie, jednostka ewidencyjna gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dnia od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, także składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 3.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
14.02.2008 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2008 roku  

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 do 31 marca 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2007 r.  do 29 lutego 2008 r.

 • w terminie od 1 do 30 września 2007 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. w ramach limitu podatku określonego na 2008 r.

Zwrot podatku w 2008 r. wynosić będzie 73,10 zł  x  ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 2 - 31 maja 2008 r. w przypadku pierwszego wniosku

 • 3 - 30 listopada 2008 r. w przypadku drugiego wniosku

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Załączniki:

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2008 roku

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

29.01.2008 Informacja o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-01-29

Znak: RP/7625/1/2008

I N F O R M A C J A 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2008 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zrealizowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1319E relacji Słupia – Lipce Reymontowskie – Pszczonów na działkach nr ewid. 687, 361, 233 gm. Lipce Reymontowskie i działkach nr ewid. 20 i 273 gm. Słupia.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Otrzymują:
1. Urząd Gminy Słupia (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na 14 dni i zwrot do Urzędu Gminy po wywieszeniu)
2. Tablica ogłoszeń
3. A/a.

29.01.2008 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-01-29

Znak: RP/7625/2/2008

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2008 r. zostało wszczęte na wniosek „REYDROB” Sp. jawna Przedsiębiorstwo Drobiarskie M&M T. Mirowski, J. Malesa ul. Golki 19, 96-127 Lipce Reymontowskie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiorników na gaz propan – butan (3 zbiorniki po 6700 l każdy wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku ubojni), na działkach nr ewid. 984/4 i 982/5, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
29.01.2008 Dofinansowanie do zakupu wapna

UWAGA ROLNICY !

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2008 roku został przedłużony "Program rekultywacji gleb zakwaszonych”, poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych.
W związku z powyższym rolnik spełniający wymagania określone w poprzednim roku może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu wapna. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Powiatowym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego ul. Konstytucji 3 Maja 6 96-100 Skierniewice tel./fax: (046) 832-31-62. 
Umowy z rolnikiem będą zawierane do dnia 30 marca 2008r.

25.01.2008 Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-01-25

Znak: RP/7625/8/2007/2008

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.01.2008 r., na wniosek Państwa Anny i Waldemara Malesa zam. Chlebów 30 96-127 Lipce Reymontowskie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników gazu propan – butan o pojemności 6700 l każdy wraz z przyłączem gazowym do budynku kurnika, działka ew. nr 83, obręb 01 Chlebów, gm. Lipce Reymontowskie.

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
11.01.2008 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.

WÓJT GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) i uchwały Nr X/58/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku

08.01.2008 Komunikaty o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 31.12.2007r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów na terenie gminy Lipce Reymontowskie:

Wodociąg Drzewce
Wodociąg Lipce Reymontowskie

Wodociąg Mszadla

Wodociąg Wola Drzewiecka

03.01.2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-01-03

Znak: RP/7625/5/2007/2008

I N F O R M A C J A 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), iż w dniu 11 grudnia 2007 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Waldemara Malesa zam. Chlebów 30 96-127 Lipce Reymontowskie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody o wielkości do Q = 15,0 m3/h, działka ew. nr 184 we wsi Chlebów, gmina Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuje się, iż w sprawie powyższej można składać uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i inne dowody na adres Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 pok. nr 3 w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Jednocześnie informuje się, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych i znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Otrzymują:
1. Sołtys wsi Chlebów (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na 21 dni i zwrot do Urzędu Gminy po wywieszeniu)
2. Tablica ogłoszeń
3. A/a.

03.01.2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2008-01-03

Znak: RP/7625/6/2007/2008

I N F O R M A C J A 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), iż w dniu 11 grudnia 2007 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Wioletty Kumosa zam. ul. Golki 22 96-127 Lipce Reymontowskie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody o wielkości do Q = 15,0 m3/h, działka ew. nr 134 we wsi Chlebów, gmina Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuje się, iż w sprawie powyższej można składać uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i inne dowody na adres Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 pok. nr 3 w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Jednocześnie informuje się, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych i znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Otrzymują:
1. Sołtys wsi Chlebów (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na 21 dni i zwrot do Urzędu Gminy po wywieszeniu)
2. Tablica ogłoszeń
3. A/a.

14.11.2007 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lipce Reymontowskie, 2007-11-14

Znak: RP/7330/2/2007

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 14 listopada 2007 roku z wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie ul. Targowa 74 działającego przez pełnomocnika Pana Edwarda Pruszyńskiego – PBE ELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 264 została wydana decyzja znak: RP/7330/2/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej 1-torowej 110 kV z traktem światłowodowym (OPGW) na potrzeby PKP związanej z zasileniem podstacji trakcyjnej Lipce Reymontowskie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 obręb geodezyjny 3 Lipce Reymontowskie, jednostka ewidencyjna gm. Lipce Reymontowskie.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
07.11.2007 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2007-11-07

Znak: RP/7625/8/2007

Z A W I A D O M I E N I E 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 16 października 2007 r. zostało wszczęte na wniosek Państwa Anny i Waldemara Malesa zam. Chlebów 30 96-127 Lipce Reymontowskie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników gazu propan – butan o pojemności 6700 l każdy wraz z przyłączem gazowym do budynku kurnika, działka ew. nr 83, obręb 01 Chlebów, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
05.11.2007 Informacja ARiMR o rozpoczęciu przyjmowania wniosków na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 9 listopada 2007 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Rolnicy z terenu naszej gminy składają wnioski w Łódzkim Oddziale Regionalnym ARiMR 92-202 Łódź, Al. Piłsudskiego 84 (tel. 042 675 67 00/10).
Z dofinansowania na „Modernizację gospodarstw rolnych” może skorzystać osoba fizyczna i osoba prawna, prowadząca działalność rolniczą w produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

17.10.2007 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lipce Reymontowskie, 2007-10-17

Znak: RP/7330/1/2007

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 17 października 2007 roku z wniosku Centralnego Biura Projektowo – Badawczego Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Boremlowskiej 40A, działającego z upoważnienia PKP PLK S.A. w Warszawie ul. Targowa 74 została wydana decyzja znak: RP/7330/1/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii potrzeb nietrakcyjnych 15 kV oraz przebudowie podstacji trakcyjnej Lipce Reymontowskie na odcinku szlaku kolejowego Skierniewice – Płyćwia od km 84,022 do km 84,400 w ramach przebudowy linii kolejowej Nr 1 na odcinku warszawa – Łódź na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 881 obręb geodezyjny 3 Lipce Reymontowskie jednostka ewidencyjna gm. Lipce Reymontowskie.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
17.10.2007 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lipce Reymontowskie, 2007-10-17

Znak: RP/7330/2/2007

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Edwarda Pruszyńskiego – PBE ELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 264 - pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie ul. Targowa 74, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej 1-torowej 110 kV z traktem światłowodowym (OPGW) na potrzeby PKP związanej z zasileniem podstacji trakcyjnej Lipce Reymontowskie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 obręb geodezyjny 3 Lipce Reymontowskie, jednostka ewidencyjna gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dnia od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, także składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 3.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
03.09.2007 Informacja o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w terminie od 1 września do 30 września 2007 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2007r.

03.09.2007 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, dla terenów w granicach administracyjnych wsi Lipce Reymontowskie

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
|gminy Lipce Reymontowskie, 
dla terenów w granicach administracyjnych 
wsi Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie Uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Lipce Reymontowskie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na adres 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 w terminie do dnia 19 października 2007 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
03.09.2007 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Drzewce

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lipce Reymontowskie, 
fragment obszaru wsi Drzewce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie Uchwały Nr V/36/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 kwietnia 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie (fragmenty wsi Drzewce) o granicach wyznaczonych na załączniku graficznym do w/w uchwały, który jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskich.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na adres 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 w terminie do dnia 19 października 2007 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
03.09.2007 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lipce Reymontowskie, 
fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskich Uchwały Nr XXXIII/184/06 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 sierpnia 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka o granicach wyznaczonych na załączniku graficznym do w/w uchwały, który jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskich.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na adres 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 w terminie do dnia 19 października 2007 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
31.08.2007 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lipce Reymontowskie, 2007-08-31

Znak: RP/7330/1/2007

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 ust. 1 i 4 k.p.a.

zawiadamiam

że na wniosek Centralnego Biura Projektowo - Badawczego Budownictwa Klejowego "KOLPROJEKT" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Boremlowskiej 40A, działającego z upoważnienia PKP PLK S.A. w Warszawie ul. Targowa 74, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii potrzeb nietrakcyjnych 15 kV oraz przebudowie podstacji trakcyjnej Lipce Reymontowskie na odcinku szlaku kolejowego Skierniewice - Płyćwia od km 84,022 do km 84,400 w ramach przebudowy linii kolejowej Nr 1 na odcinku Warszawa - Łódź na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 881 obręb geodezyjny 3 Lipce Reymontowskie jednostka ewidencyjna Gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

W trakcie trwania postępowania strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 3, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
18.07.2007 Apel do mieszkańców - wymiana dowodów osobistych

Poniżej zamieszczamy Apel Wojewody Łódzkiego Pani Heleny Pietraszkiewicz, skierowany do mieszkańców naszego województwa, dotyczący konieczności wymiany starych książeczkowych dowodów osobistych na nowe. Wszystkie stare dowody stracą ważność 1 stycznia 2008 roku. 

Apel do mieszkańców (dowody)

16.07.2007 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lipce Reymontowskie, 2007-07-16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

wykaz sporządzono na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.)

L.p. Położenie Nr działki Powierzchnia [ha] Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego oraz sposób zagospodarowania Cena wywoławcza netto
[zł]
Forma zbycia
1 Wola Drzewiecka 321 0,2900 22389 7.21 RL,R,MR.
Rolnictwo, leśnictwo i zabudowa zagrodowa
1.890,00 przetarg
nieograniczony
1 Wola Drzewiecka 288 0,9600 22389 7.21 RL,R,MR.
Rolnictwo, leśnictwo i zabudowa zagrodowa
7.540,00 przetarg
nieograniczony

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r..Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości mogą złożyć wniosek w ciągu 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu. 
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, tel. 046 831 61 97 lub 046 831 61 66.

22.06.2007

Szkolenie z zakresu turystyki konnej 

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO” organizuje szkolenie z zakresu turystyki konnej dla osób od 12 roku życia. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Jeździeckim „Tarant” w Budach Grabskich od poniedziałku do piątku od 02.07.2007 r. do 31.07.2007 r. w sześciu grupach 7-8 osobowych.

GRUPA GODZINY ZAJĘĆ TERMIN
I od 10.00 do 12.00 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 30 lipca 2007 r.
II od 16.00 do 18.00
III od 18.00 do 20.00
IV od 10.00 do 12.00 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 31 lipca 2007 r.
V od 16.00 do 18.00
VI  od 18.00 do 20.00 

Chętni zapisywani będą do jednej z sześciu w/w grup. Zajęcia trwać będą łącznie 22 godziny dla każdej osoby (11 godzin nauki teoretycznej i 11 godzin nauki praktycznej).

Gmina Lipce Reymontowskie dysponuje 10 miejscami.

Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do złożenia zaświadczenie lekarskiego (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do jazdy konnej. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w zajęciach. Uczestnicy zostaną ubezpieczeni od NW.

Osoby zainteresowane mogą zapisywać się w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie osobiście lub pod numerem telefonu 046 831 61 66 do dnia 26 czerwca br. do godziny 13.00. Przy zapisie należy podać PESEL i nr dowodu osobistego. 

Lokalna Grupa Działania
„GNIAZDO”


21.06.2007

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Lipce Reymontowskie 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/175/06 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 3 lipca 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Lipce Reymontowskie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lipca 2007 roku do 1 sierpnia 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (sala posiedzeń) o godz.13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2007 roku.

WÓJT GMINY
Jerzy Czerwiński

Lipce Reymontowskie, dnia 21.06.2007 r.

20.06.2007 Wymiana dowodów osobistych

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przypomina mieszkańcom o wymianie dowodów osobistych. W związku z upływającym w dniu 31.12.2007 roku terminem wymiany książeczkowych dowodów osobistych informuję o konieczności wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Gminy o wydanie nowego dowodu osobistego tym mieszkańcom, którzy do tej pory jeszcze tego nie uczynili. 

Wymagane dokumenty do wydania dowodu osobistego:

 • wypełniony wniosek (wniosek należy wydrukować dwustronnie)

 • aktualny odpis aktu urodzenia (kawaler, panna) lub odpis aktu małżeństwa (zamężna, żonata, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony) jeżeli te dokumenty znajdują się poza tutejszym Urzędem Stanu Cywilnego

 • dwie aktualne fotografie 

 • opłata za wydanie dowodu osobistego - 30zł, którą uiszcza się w kasie urzędu

Osoby obłożnie chore lub niepełnosprawne, które nie mogą osobiście zgłosić się do urzędu, mogą złożyć wniosek w miejscu zamieszkania za pośrednictwem pracownika urzędu. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i dowód osobisty również odbiera się osobiście. 

15.05.2007 Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w dniach 04 – 06 czerwca 2007r. w godz. 7.00 – 15.00 na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zabierane przez firmę „EKO-REGION” Oddział Skierniewice w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:

04.06.2007r.
Lipce Reymontowskie

05.06.2007r.
Mszadla, Drzewce, Wola Drzewiecka

06.06.2007r.
Chlebów, Retniowiec, Siciska, Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie.

Odpady odbierane będą od wszystkich mieszkańców gminy przez firmę „EKO-REGION” Oddział Skierniewice, wystawione do drogi głównej dojazdowej.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane: zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony od samochodów osobowych, baterie i akumulatory, jarzeniówki, świetlówki, złom metalowy, przeterminowane lekarstwa, elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w workach do segregacji, zużyte meble i elementy stolarki.
Nie będą zabierane: gruz, kamienie, odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, odpady zawierające azbest (np. eternit).
Odpady powinny być wyraźnie oznaczone np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.
Prosimy o wystawienie odpadów najpóźniej do godz. 7.00 w dniu odbioru, odpady nie wystawione w terminie nie będą zabierane.
Podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych będzie można podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych.

15.05.2007 Ustalenia dotyczące odbioru odpadów

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 16 Regulaminu ustalającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie, przyjętego Uchwałą Nr XXVII/159/06 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 20 lutego 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 106, poz. 846), każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady stałe i podpisania umowy na wywóz tych odpadów przez uprawnioną firmę w terminie do 8 czerwca 2007r. Usługi w zakresie wywozu odpadów z terenu gminy wykonuje firma „EKO-REGION” Sp. z o.o. z Bełchatowa Oddział w Skierniewicach ul. Czerwona 7 tel. 046 833-33-34.
Nie wykonanie powyższego obowiązku, zgodnie z art.10 ust. 2, 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), skutkować może nałożeniem mandatu karnego przez uprawnione do tego organy. 
Ponadto informujemy, że:
– zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej każdy rolnik, który otrzymuje dopłaty bezpośrednie powinien posiadać kosz na odpady,
– osoby przebywające na terenie gminy w okresie letnim mogą zawierać sezonowe umowy na odbiór odpadów komunalnych.
Odbiór odpadów będzie się odbywał z częstotliwością jeden raz na miesiąc lub jeden raz na kwartał. Odpłatność za usługę wynosi: 
– odbiór co miesiąc
   • pojemnik 80 l (osoby starsze i samotne) – 5,29 zł brutto
   • pojemnik 120 l – 6,60 zł brutto
   • pojemnik 240 l – 13,20 brutto
– odbiór raz na kwartał – 16,05 zł brutto.
Odpady segregowane i wielkogabarytowe będą odbierane od wszystkich mieszkańców gminy.
Podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych będzie można podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych.

11.05.2007 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lipce Reymontowskie, 2007-05-11

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

wykaz sporządzono na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.)

L.p. Położenie Nr działki Powierzchnia [m2] Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego oraz sposób zagospodarowania Cena wywoławcza netto
[zł]
Forma zbycia
1 Wola Drzewiecka 668 700 21250 7.19 MRj
Tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo- usługową
2.700 przetarg

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r..Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości mogą złożyć wniosek w ciągu 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu. 
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, tel. 046 831 61 97 lub 046 831 61 66.

29.03.2007 Szkolenia dla branży turystycznej

W województwie łódzkim jest realizowany projekt szkoleniowo-doradczy "Turystyka - wspólna sprawa". W ramach projektu powstało 6 grup partnerskich, które realizują swoje pomysły na ciekawe produkty turystyczne, w ścisłej współpracy przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów.

Obecnie rozpoczyna się kolejny etap projektu - szkolenia ze "Współpracy Sieciowej" dla osób zatrudnionych w branży turystycznej, organizacji pozarządowych i samorządów. Szkolenia te są dofinansowane przez Unię Europejską.

Bliższe informacje zawiera poniższy załącznik:

Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych III", nr 74/PARP/2.3b/2006

12.03.2007 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2007-03-12

Znak: RP/7625/3/2007

Z A W I A D O M I E N I E 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, że w dniu 12 marca 2007 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, na działce nr ewid. 860/1, obręb 03 Lipce Reymontowskie, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1600 oraz składać w tym terminie uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i wnioski.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
05.03.2007 Dopłaty do paliwa rolniczego 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 • w terminie od 1 do 31 marca 2007 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2006 r.  do 28 lutego 2007 r.

 • w terminie od 1 do 30 września 2007 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od położenia gruntów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.

Zwrot podatku w 2007 r. wynosić będzie 47,30 zł  x  ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 2 - 31 maja 2007 r. w przypadku pierwszego wniosku

 • 2 - 30 listopada 2007 r. w przypadku drugiego wniosku

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

14.02.2007 Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Lipce Reymontowskie, 2007-02-14

Znak: RP/7625/1/2007

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.02.2007 r., na wniosek Pana Andrzeja Szymańskiego - pełnomocnika P.T.K. Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skierniewicka 10A, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel (kod stacji 1536/1447 „LIPCE REYMONTOWSKIE – SKR”) do standardu GSM 900/1800/2100 – wymiana i montaż systemów antenowych na istniejącej wieży, zlokalizowanej w m. Lipce Reymontowskie przy ul. Targowej 2, na działce nr ewid. 833/13.

Stosownie do art. 32 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w Referacie Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Otrzymują:
1. BIP
2. Tablica ogłoszeń 
3. A/a.

23.01.2007 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2007 roku
Konkurs na realizację zadań publicznych w 2007 roku

03.01.2007 Informacja o wszczęciu postępowania

Lipce Reymontowskie, dnia 2007-01-03

Znak: RP/7625/1/2007

I N F O R M A C J A 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.), iż w dniu 21 grudnia 2006 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Szymańskiego – pełnomocnika strony postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel (kod stacji 1536/1447 „LIPCE REYMONTOWSKIE – SKR”) do standardu GSM 900/1800/2100 – wymiana i montaż systemów antenowych na istniejącej wieży zlokalizowanej na działce nr ew. 833/13 w Lipcach Reymontowskich przy ul. Targowej 2. 

W związku z powyższym informuje się, iż w sprawie powyższej można składać uwagi, wyjaśnienia, dokumenty i inne dowody na adres Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 pok. nr 3 w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia. 

Jednocześnie informuje się, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych i znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju i Promocji w pokoju nr 3 w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 800 ÷ 1600.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Otrzymują:
1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Lipcach Reymontowskich (z prośbą o wywieszenie na 21 dni i zwrot do Urzędu Gminy po wywieszeniu).
2. Tablica ogłoszeń 
3. A/a.

20.12.2006 Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
Uchwała Nr 10/2006 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

12.10.2006 Oferta PZU SA na ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich i następstw nieszczęśliwych wypadków
Oferta PZU SA na ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich i następstw nieszczęśliwych wypadków
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2019 15:38